0

 1. Γενικά

  1. Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας www.kfc.gr (Ιστοσελίδα) αποτελεί προτεραιότητα της εταιρείας «FOOD PLUS Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Διεθνών Εστιατορίων» (KFC) ώστε να απολαμβάνετε όλες τις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
  2. Στα πλαίσια αυτής της διαρκούς προσπάθειας, η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική) έχει σκοπό την περιγραφή και επεξήγηση της φύσης και του τρόπου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και τα δικαιώματά σας.
  3. Σας καλούμε να διαβάσετε αναλυτικά τους όρους της Πολιτικής, προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και προστασίας των ΔΠΧ, τα οποία λαμβάνουμε από εσάς , ώστε στη συνέχεια, εάν συμφωνείτε, να δηλώσετε τη συμφωνία σας για την οικειοθελή εκ μέρους σας γνωστοποίηση προς εμάς των ΔΠΧ ως επίσης και τη συγκατάθεση και συναίνεσή σας στην συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία κλπ αυτών ώστε να μπορέσετε να κάνετε χρήση των παρεχόμενων από την Ιστοσελίδα υπηρεσιών.
  4. Τα ΔΠΧ είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς τα φυσικά πρόσωπα που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας και μπορεί να οδηγήσει στην γνώση ή εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Ενδεικτικά τέτοιες πληροφορίες είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνό σας κ.λ.π. Η επεξεργασία των ΔΠΧ είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση ή οργάνωση η διάρθρωση, η αποθήκευση η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών η χρήση η κοινολόγηση με διαβίβαση η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρα 4 παρ. 1&2 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).
  5. Τα ΔΠΧ που συλλέγονται δεν αφορούν σε καμία περίπτωση ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως αυτές εξειδικεύονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική συμπεριφορά του υποκειμένου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Περαιτέρω, τα ΔΠΧ που συλλέγονται δεν αφορούν σε ποινικές καταδίκες, αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφαλείας. Γενικά, προτρέπουμε τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας να μην παρέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν αυτό απαιτείται ή παρέχεται η σχετική ειδική συναίνεση.
  6. Συλλέγουμε αποκλειστικά και μόνον τα ΔΠΧ, που εσείς μας γνωστοποιείτε με την συμπλήρωση των αιτούμενων πεδίων και προσωπικών πληροφοριών. Τα εν λόγω ΔΠΧ είναι τα απολύτως απαραίτητα, για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και την εκ μέρους σας δυνατότητα χρήσης του συνόλου των παρεχόμενων από την Ιστοσελίδα υπηρεσιών και εκ μέρους μας δυνατότητα εκτέλεσης των συμβατικών μας προς εσάς υποχρεώσεων σε σχέση με τις παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες.
  7. Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουμε ότι:
   1. η συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των ΔΠΧ γίνεται αποκλειστικά και μόνον στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών,
   2. τηρούμε τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και
   3. καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διαχειριζόμαστε τα ΔΠΧ με τον πλέον ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος διαρροής τους ή καταστροφής τους.
  8. Τα ΔΠΧ συλλέγονται, τηρούνται και επεξεργάζονται από την KFC, η οποία ορίζεται ως Εκτελών την Επεξεργασία, ενώ Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία Yum! Restaurants Europe Limited που εδρεύει στο Σάρρεϋ Ηνωμένου Βασιλείου (Guilford Rd, Orion Gate, Woking Surrey) και αποτελεί δικαιοπάροχο της KFC. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα παρακαλώ δείτε κατωτέρω την παράγραφο 13, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος επικοινωνίας με την KFC.

 
2. Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  1. Κατά τη διαδικασία εισόδου στην Ιστοσελίδα, ζητάμε από έκαστο φυσικό πρόσωπο, που επιθυμεί να εισέλθει στην Ιστοσελίδα και να κάνει χρήση των παρεχόμενων από την Ιστοσελίδα υπηρεσιών να δηλώσει τα κατωτέρω προσωπικά δεδομένα:
   1. Ονοματεπώνυμο,
   2. Διεύθυνση,
   3. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
   4. αριθμό τηλεφώνου,
   5. Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, αρμόδια Δ.Ο.Υ., ιδιότητα και αφορά την περίπτωση έκδοσης τιμολογίου)
  2. Παράλληλα και κατά περίπτωση και για την παροχή ειδικότερων υπηρεσιών, δύνασθε να γνωστοποιείτε στην KFC μέσω της Ιστοσελίδα και έτερα ΔΠΧ, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4της παρούσας Πολιτικής.
  3. Τα ανωτέρω ΔΠΧ, που συλλέγουμε παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας και είναι απαραίτητα, προκειμένου να είναι δυνατή η πλήρης εκ μέρους σας αξιοποίηση και χρήση των Υπηρεσιών που παρέχονται από την Ιστοσελίδα και η εξυπηρέτησή σας. Παράλληλα, η εκ μέρους σας γνωστοποίηση και επεξεργασία των ΔΠΧ επιτρέπει την συνεχή ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας.
  4. Περαιτέρω, και κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην Ιστοσελίδα, ειδικότερα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα, ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν ΔΠΧ. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της Ιστοσελίδας ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.
  5. Κατά τη δήλωση των ΔΠΧ, οφείλετε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω ΔΠΧ που ζητούνται από την Ιστοσελίδα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να είσαστε ο νόμιμος δικαιούχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αριθμών τηλεφώνου, που γνωστοποιείτε.
  6. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω με την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα και προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιήγησή σας και να παραγγείλετε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τα σχετικά ΔΠΧ και να συναινέσετε είτε κάθε φορά που εισέρχεσθε, είτε άπαξ με την εγγραφή σας ως πελάτης:
   1. στη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για την εκτέλεση του υπηρεσίας που επιθυμείτε,
   2. στη επεξεργασία των προτιμήσεων και παραγγελιών σας για την κατάρτιση του καταναλωτικού σας προφίλ,
   3. στην αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής ή απλής αλληλογραφίας,
   4. στη χρήση cookies όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω και
   5. στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω υπό παράγραφο 7.

 
3. Σκοπός Συλλογής, Τήρησης και Επεξεργασίας των ΔΠΧ

  1. Παράλληλα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης και γνωστοποίησης σε εμάς των ΔΠΧ, με την αποδοχή του σχετικού πεδίου, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση και συναίνεσή σας για τη συλλογή, τήρηση, αποθήκευση και επεξεργασία των ΔΠΧ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.
  2. Η εν λόγω συναίνεση αφορά στην επεξεργασία των ΔΠΧ, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) (Κανονισμός), ως αυτός τροποποιηθείς ισχύει, κατά πάντα χρόνο. Η εν λόγω συναίνεση δίδεται άπαξ κατά την εγγραφή σας αλλά μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, που περιγράφονται στον όρο 10 της παρούσας.
  3. Σκοπός της συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας των ΔΠΧ, αποτελεί:
   1. η εκ μέρους σας χρήση και πλήρη αξιοποίηση των παρεχόμενων από την Ιστοσελίδα υπηρεσιών, για την υλοποίηση των οποίων είναι απαραίτητη η λήψη και επεξεργασία ΔΠΧ, όπως ενδεικτικά η λήψη και εκτέλεση παραγγελιών και η εκ μέρους μας εκτέλεση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων μας, με τον καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικότερο τρόπο.
   2. η ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και υπηρεσίες της KFC, όπως ενδεικτικά για την αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων (newsletter) ή αποστολή μηνυμάτων SMS. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να ζητηθεί από τους επισκέπτες η παροχή συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων και η αντίστοιχη συναίνεση για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή/και προσφορές και ενημερώσεις, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 6 κατωτέρω.
   3. η διευκόλυνση των επισκεπτών κατά την είσοδο, περιήγηση και χρήση των Υπηρεσιών,
   4. στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή τη δίωξη της κατάχρησης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην Ιστοσελίδα,
   5. εάν υποχρεωθούμε νομίμως από φορέα κρατικής εξουσίας όπως για παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης οδηγίας ή μιας δικαστικής ή άλλης απόφασης αρμόδιας αρχής καθώς και
   6. για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας, καθώς και για διασφάλιση και υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας.
  4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο επισκέπτης μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τη συγκατάθεση και συναίνεσή του. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα είναι δυνατή η χρήση του συνόλου των παρεχόμενων μέσω της Ιστοσελίδα υπηρεσιών.
  5. Ο επισκέπτης δύναται κατά πάντα χρόνο να ζητήσει τη διαγραφή του από τη σχετική βάση δεδομένων ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που περιγράφονται στην ενότητα 10.
  6. Εκτός, εάν άλλως ορίζεται στην Πολιτική, τα ΔΠΧ δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Για τη χρήση των ΔΠΧ, για τυχόν άλλους σκοπούς, θα έχουμε ζητήσει και λάβει την προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εκτός εάν ο εν λόγω σκοπός απαιτείται ή προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία.
  7. Σε πολλές περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται κατόπιν ανωνυμοποίησης ή ψευδονυμοποίησής τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τυχόν διαρροής τους

 
4. Συλλογή Λοιπών Δεδομένων

  1. Κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα και στις υποσελίδες αυτής , τα ακόλουθα στοιχεία, κατά κανόνα, θα αποθηκεύονται για τεχνικούς λόγους στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής:
 1. Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης,
 2. η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (σύσταση),
 3. τις ιστοσελίδες μας που επισκέπτεσθε,
 4. η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης,
 5. τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης,
 6. λειτουργικό σύστημα.
  1. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται ως μια τεχνική προφύλαξη για την προστασία των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

 
5. Χρήση Cookies

  1. Χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα cookies, με σκοπό: (α) να κάνουμε ακόμα καλύτερη την περιήγηση και την εμπειρία σας στην Ιστοσελίδα και τις υποσελίδες και ενότητες αυτής (β) για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της Ιστοσελίδα και (γ) για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των παρεχόμενων από την Ιστοσελίδα Υπηρεσιών.
  2. Τα cookies που χρησιμοποιούνται, οι αναλυτικοί όροι και η ειδικότερη πολιτική χρήσης των cookies περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα «Ρυθμίσεις και Πολιτική Cookies», στην οποία μπορείτε να μεταφερθείτε πατώντας στην επιλογή που βλέπετε κατωτέρω.
  3. Παρακαλούμε, όπως μεταφερθείτε στην οικεία Ενότητα και διαβάσετε τους αναλυτικούς όρους και την ειδικότερη πολιτική χρήσης των cookies.

 
6. Εγγραφή, Σύνδεση και Παραγγελία

  1. Όταν εισέρχεστε ή εγγράφεστε στην Ιστοσελίδα ή όταν κάνετε μια παραγγελία ή όταν ξεκινάτε να κάνετε μια παραγγελία αλλά δεν την ολοκληρώνετε, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα σχετικά αιτήματά σας και να εκπληρώσουμε τις σχετικές συμβατικές ή τυχόν έτερες εκ του Νόμου υποχρεώσεις μας, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία που μας γνωστοποιείται, πάντοτε εντός των πλαισίων εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε ήδη γνωστοποιήσει με την εγγραφή σας και σύμφωνα πάντα με την συναίνεση που μας έχετε παράσχει, κατά την εγγραφή, προτείνοντάς σας προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένοι στις πληροφορίες που λάβαμε κατά τις προηγούμενες εισόδους σας στην Ιστοσελίδα ή κατά την διαδικασία παραγγελίας σας.
  2. Όταν είστε έτοιμοι να παραγγείλετε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας , καλείστε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά πεδία στα οποία υπάρχουν υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία εγγραφής πληροφοριών. Από τα υποχρεωτικά πεδία συλλέγονται οι αναγκαίες πληροφορίες για την ολοκλήρωση και παράδοση της παραγγελίας, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των συμβατικών μας ή/και λοιπών εκ του Νόμου υποχρεώσεων, στις οποίες αναγκαστικά περιλαμβάνονται, το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση για την παράδοση και στοιχεία τιμολόγησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής που εσείς έχετε επιλέξει.
  3. Διαβίβαση πληροφοριών του φάσματος προϊόντων μας και ειδικές προωθητικές ενέργειες και άλλες ενημερώσεις:
   1. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τις πληροφορίες που έχετε παραγγείλει ή που έχετε αποπειραθεί να παραγγείλετε από το φάσμα των προϊόντων και για άλλες προωθητικές ενέργειες από την Ιστοσελίδα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε οικειοθελώς γνωστοποιήσει. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή.
   2. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με προωθητικές ενέργειες και ειδικές προσφορές της Ιστοσελίδας. Μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτή τη λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 10 της παρούσας Πολιτικής.
   3. Θέλουμε να απολαμβάνετε την ανάγνωση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μας και προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς το περιεχόμενο τους μετράμε και αποθηκεύουμε τα ποσοστά ανοίγματος μηνυμάτων και κλικ, δηλαδή εάν ανοίγετε ηλεκτρονικά μας μηνύματα, ποιο το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανοίγετε, καθώς και το αν και γιατί τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα μπορεί ενδεχομένως να μην έχουν παραδοθεί. Μπορεί επίσης να κάνουμε χρήση αυτών των δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς, καταβάλλοντας κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε στις εν λόγω διαδικασίες αυτές να μην μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του προσώπου.
   4. Ορισμένες ενημερωτικές ανακοινώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης και τη λειτουργία της Ιστοσελίδα, για παράδειγμα αναφορικά με υπηρεσίες (π.χ. επιβεβαίωση της εγγραφής, πληροφορίες από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών) ή με υπηρεσίες που υπόκεινται σε χρεώσεις (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας, σχετικά με τη σύμβαση, την επεξεργασία των πληρωμών) δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Οι κοινοποιήσεις αυτές θα σας αποστέλλονται στο στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παρασχεθεί από εσάς.

 
7. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  1. Με την επιφύλαξη του όρου 1.8 και τη διαβίβαση προς την εταιρεία με την επωνυμία Yum! Restaurants Europe Limited που αποτελεί δικαιοπάροχο της KFC και Υπεύθυνο Επεξεργασίας των ΔΠΧ και των ειδικότερων οριζόμενων στην παρούσα Πολιτική, η KFC δεν γνωστοποιεί ούτε διαβιβάζει ΔΠΧ σε τρίτα πρόσωπα, εκτός αν απαιτείται για την εκ μέρους μας εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς ή επιβάλλεται από το κανονιστικό πλαίσιο.
  2. Περαιτέρω, η KFC καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η πρόσβαση στα ΔΠΧ να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, που πρέπει να έχουν σχετική πρόσβαση για τους ανωτέρω σκοπούς και προκειμένου να είναι δυνατή η εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας των ΔΠΧ.
  3. Κατά τη διαβίβαση των ΔΠΧ, η KFC καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων. Επιπλέον, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται μόνο σε φορείς που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ως εκ τούτου υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή σε φορείς εκτός Ε.Ο.Χ. που έχουν όμως τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και δεσμεύσεις για τη συμμόρφωση τους με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας . με την εκ μέρους σας παροχή και γνωστοποίηση των ΔΠΧ, παρέχετε την απαραίτητη ρητή συμφωνία συναίνεση και συγκατάθεση για την μεταφορά ή/και στην αποθήκευση των ΔΠΧ σε φορείς που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
  4. Η KFC ενδέχεται να κοινοποιήσει, σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικά δεδομένα σας σε δικαστικές ή/και διωκτικές αρχές, σε ανεξάρτητες αρχές, κυβερνητικές αρχές, καθώς και στους νομικούς συμβούλους της.
  5. Επίσης, σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς της KFC με άλλο οργανισμό, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν σε τρίτα μέρη που σχετίζονται με την εν λόγω συγχώνευση ή εξαγορά (π.χ. στον εν λόγω οργανισμό και στους νομικούς συμβούλους και ελεγκτές του).
  6. Σε περίπτωση που στην έκταση, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες των προαναφερομένων σκοπών, τα ΔΠΧ χρειάζεται να διαβιβαστούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαβίβαση των δεδομένων αυτών θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η KFC θα διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Μέσω της σύναψης κατάλληλων συμβάσεων για τη διαβίβαση των δεδομένων βασιζόμενων σε Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες, που είναι προσβάσιμες σε εσάς κατόπιν αιτήματος σας ή λαμβάνοντας άλλα μέτρα ώστε να παρέχεται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, η KFC διασφαλίζει ή επιβεβαιώνει ότι οι αποδέκτες παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  7. Περαιτέρω και προκειμένου να λειτουργήσει η Ιστοσελίδα και να ολοκληρωθούν οι παραγγελίες σας και η εκπλήρωση εκ μέρους μας των σχετικών συμβατικών μας υποχρεώσεων, συνεργαζόμαστε με διάφορες εταιρείες όπως π.χ. κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής, εταιρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων, τραπεζικές εταιρείες, μεταφορικές στις οποίες διαβιβάζουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των συμβάσεών μας.
  8. Κάποιες από αυτές τις εταιρείες συνεργάζονται με εμάς ως εξωτερικοί συνεργάτες επεξεργασίας δεδομένων, και ως εκ τούτου χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Ως εκ τούτου, έχουμε συνάψει συμφωνίες με αυτές τις εταιρείες αναφερόμενοι στη λήψη μέτρων ασφαλείας και στην παρακολούθηση των μέτρων αυτών σε τακτική βάση.
  9. Στις ως άνω συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες διαβιβάζουμε τα απολύτως αναγκαία ΔΠΧ των καταναλωτών προκειμένου να είναι εφικτή η μεταξύ της KFC και αυτών σύμβαση πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Αυτονόητο είναι ότι η εν λόγω διαβίβαση γίνεται πάντα με απόλυτη ασφάλεια και στα πλαίσια των προβλεπόμενων ενεργειών του Ευρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου. Επιπλέον με τις ως άνω τρίτες εταιρείες έχουμε υπογράψει συμβάσεις τήρησης της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  10. Ειδικά όσον αφορά την επεξεργασία των ΔΠΧ από τρίτους για την εκτέλεση των συμβάσεών σας ισχύουν τα παρακάτω:
   1. Για την πληρωμή των παραγγελιών, μέσω των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που καθορίζονται στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας που περιγράφεται στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα ή με τη υπηρεσία icard app, αυτή διενεργείται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών myPOS. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφουμε ούτε αποθηκεύουμε τις πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία. Εσείς παρέχετε αυτές τις πληροφορίες απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αποκλειστικά.
   2. Η KFC διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων που της γνωστοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς ή και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Στις περιπτώσεις αυτές, η KFC ενδεχόμενα διαβιβάσει αυτά σε τρίτα πρόσωπα όπως εταιρείες ερευνών κλπ. Σε κάθε περίπτωση η KFC, καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων να μην οδηγεί στην ταυτοποίηση προσώπων.

 
8. Ασφάλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  1. Η ασφάλεια των ΔΠΧ είναι μια υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, η KFC καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η τήρηση και επεξεργασία των ΔΠΧ που συλλέγονται να γίνεται μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και για τους σκοπούς που αυτά (ΔΠΧ) συλλέγονται ή/και μέχρι το σημείο που ασκείται από εσάς το δικαίωμα διαγραφής με την επιφύλαξη, πάντως, τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν είτε από σχετική μεταξύ μας συμβατική σχέση ή διάταξη του κείμενου κανονιστικού πλαισίου.
  2. Στο πλαίσιο αυτό, προστατεύουμε τα ΔΠΧ, που συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα ΔΠΧ δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των ΔΠΧ, αυτά μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Κάνουμε χρήση, για παράδειγμα, του συστήματος TLS = Transport Layer Security για την προστασία της επικοινωνίας μέσω του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. Αυτό είναι αναγνωρίσιμο από το λουκέτο που εμφανίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε περίπτωση μιας σύνδεσης TLS. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των ΔΠΧ, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

 
9. Διάρκεια Διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  1. Τα ΔΠΧ διατηρούνται μόνον για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέξαμε κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Από την στιγμή που θα επιλέξετε την κατάργηση του λογαριασμού σας στην Ιστοσελίδα, τα ΔΠΧ κατόπιν αιτήσεως σας θα διαγράφονται εντός ευλόγου διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών, πλην αυτών τα οποία πρέπει να διατηρηθούν για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα που ορίζουν οι θεσμικές, συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις. Τραπεζικά στοιχεία σας τα οποία ενδεχομένως να ζητούνται διαχειρίζονται από τον πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών και τηρούνται από μέρους μας μόνο για όσο είναι απαραίτητο για τη σχέση ή τη συναλλαγή. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη χρήση των cookies τηρούνται για 12 μήνες από τη στιγμή που θα δώσετε την συγκατάθεση σας κατά την είσοδο σας στην ιστοσελίδα μας για την χρήση cookies

 
10. Τα Δικαιώματά Σας

  1. Η ασφάλεια των ΔΠΧ αποτελεί για την KFC μέγιστη προτεραιότητα και για το σκοπό αυτό εφαρμόζουμε τα πλέον εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας και διαδικασίες για την προστασία τους και για την πλήρη και απρόσκοπτη ενάσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας.
  2. Στο πλαίσιο της διαρκούς και άμεσης εξυπηρέτησης σας από μέρους μας φροντίζουμε ώστε εφόσον το επιθυμείτε να ενημερώνεστε οποτεδήποτε σχετικά με τα ΔΠΧ που συλλέγονται, αποθηκεύονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από μας, καθώς και να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Ο ταχύτερος και απλούστερος τρόπος για να το πετύχετε είναι να συνδεθείτε στο Λογαριασμό σας και άμεσα είτε να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα εκεί δεδομένα, είτε να διαγράψετε εντελώς τον Λογαριασμό σας. Στην τελευταία περίπτωση τα ΔΠΧ διαγράφονται εντός ευλόγου διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών, πλην αυτών τα οποία πρέπει να διατηρηθούν για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα που ορίζουν οι θεσμικές, συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις.
  3. Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των ΔΠΧ που γνωστοποιείται στη KFC οποτεδήποτε (κατά την εγγραφή σας ή και σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο), διέπεται από το κατά το χρόνο εκείνο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περιλαμβανομένων ενδεικτικά των Νόμων 2472/1997 και. 3471/2006, ως επίσης και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  4. Τα ειδικότερα δικαιώματά σας είναι τα εξής:
 • Δικαίωμα διαγραφής των ΔΠΧ. Η διαγραφή των ΔΠΧ γίνεται μετά από σχετικό έγγραφο αίτημά σας. Σε περίπτωση παραλαβής τέτοιου αιτήματος, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατά το συντομότερο δυνατό ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής. Πάντως, στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να απαιτηθεί ορισμένο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση του σχετικού αιτήματος, που δεν υπερβαίνει τους τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για σκοπούς εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων ή σε εκτέλεση σχετικής διάταξης Νόμου, ορισμένα ΔΠΧ δεν διαγράφονται άμεσα αλλά διατηρούνται για το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία σχετικό απαραίτητο χρονικό διάστημα.
 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Σε κάθε περίπτωση και εφόσον το επιθυμείτε σας παρέχεται η δυνατότητα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο εφόσον το αίτημα σας αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε να σας παράσχουμε τα ΔΠΧ το ταχύτερο δυνατόν ζητώντας την κατανόηση σας αν απαιτείται μικρό χρονικό διάστημα για την συλλογή τους.
 • Δικαίωμα άρσης της συναίνεσης και συγκατάθεσης. Κατά πάντα χρόνο έχετε το δικαίωμα να άρετε τη συναίνεση και συγκατάθεσή σας για την εκ μέρους μας επεξεργασία των ΔΠΧ. Στην περίπτωση αυτή, η διακοπή της επεξεργασίας αφορά το χρονικό σημείο από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και εντεύθεν και δεν επηρεάζεται η μέχρι το σημείο εκείνο επεξεργασία. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας, αν η εφαρμογή της αντίρρησης/ανάκλησης της συγκατάθεσής σας μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο για τεχνικούς λόγους και συνεχίζετε εντωμεταξύ να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εμάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε εισερχόμενοι στην Ιστοσελίδα να συμπληρώσετε διορθώσετε ή επικαιροποιήσετε τα ΔΠΧ που τηρούνται και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων: Κατόπιν σχετικού αιτήματος, μπορείτε οποτεδήποτε να προβάλλετε τυχόν αντιρρήσεις αναφορικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των ΔΠΧ. Εφόσον το εν λόγω αίτημα είναι νόμιμο, δεσμευόμαστε να διακόψουμε την επεξεργασία των ΔΠΧ, για τα οποία έχετε υποβάλλει αντιρρήσεις, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία η επεξεργασία βασίζεται και επιβάλλεται από διάταξη του κείμενου κανονιστικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι η επεξεργασία ΔΠΧ για διαφημιστικούς σκοπούς δεν αποτελεί νόμιμο λόγο αντίρρησης.
 • Δικαίωμα δέσμευσης: Οι προϋποθέσεις άσκησης του εν λόγω δικαιώματος προβλέπονται ειδικά στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Εφόσον υποβάλλετε σχετικό έγγραφο αίτημα και αφορά τις αναφερόμενες στην κείμενη Νομοθεσία περιπτώσεις, θα προβούμε στη δέσμευση των ΔΠΧ,.
  1. Για τους ανωτέρω σκοπούς , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας, που περιγράφονται στην παράγραφο 13 της παρούσας Πολιτικής μας χωρίς καμία επιβάρυνση, εκτός από τα έξοδα του παρόχου σας σύνδεσης.
  2. Στο βαθμό που λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε ακόμα πιο εύκολα, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα.

 
11. Σύνδεσμοι προς Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης (Links)

  1. Σας προσφέρουμε τα λεγόμενα κοινωνικά plugins των διαφόρων κοινωνικών δικτύων (π.χ. το «Μου Αρέσει» εικονίδιο του Facebook) στην ιστοσελίδα μας. Η ενσωμάτωση αυτών των plugins υλοποιείται μέσω της addthis.com από την εταιρεία Clearsprings Technologies, Inc, 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 22102, USA.
  2. Για την προστασία του απορρήτου, χρησιμοποιούμε μια τεχνική λύση για την ενσωμάτωση των κοινωνικών plugins που αποτρέπει τα δεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP) από το να διαβιβάζονται στην addthis ή σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, μόλις η Ιστοσελίδα ανοίγει. Μόνο όταν τα κοινωνικά plugins κλικάρονται για πρώτη φορά, τότε και ενεργοποιούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο πλοηγός σας στο διαδίκτυο να ανακτά τα plugins από τους διακομιστές της addthis και να τους παρουσιάζει ως μέρος της Ιστοσελίδας. Σε αυτό το συνδυασμό, πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP) μεταδίδονται στην addthis στις ΗΠΑ και σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook. Επιπλέον, η addthis.com μπορεί να αποθηκεύει cookies ή τα λεγόμενα «web beacons» στον υπολογιστή σας
  3. Μόνο όταν κάνετε κλικ στα κοινωνικά plugins για δεύτερη φορά, θα είστε σε θέση να κάνετε πλήρη χρήση του εικονιδίου «Προσκαλέστε ένα φίλο» (π.χ. «Μου Αρέσει»). Αν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και κάνετε κλικ στο σχετικό κοινωνικό plugin, ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου μπορεί ενδεχομένως να είναι σε θέση να συνδέσει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα με τα δεδομένα του προφίλ σας στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους φορείς των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται από εσάς για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του addthis.com στην πολιτική απορρήτου του addthis.com κάνοντας κλικ στο www.addthis.com/privacy.
  4. Ενημερωθείτε για τις ατομικές επιλογές ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης σας σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies και web beacons. Μπορείτε να λάβετε αυτές τις πληροφορίες από τον κατασκευαστή του πλοηγού σας. Επιπλέον, τρίτοι πάροχοι προσφέρουν τις λεγόμενες επεκτάσεις του προγράμματος περιήγησης και plugins με τα οποία μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο ο πλοηγός σας διαχειρίζεται cookies και προσωπικές πληροφορίες.
  5. Με την επιλογή των ως άνω εικονιδίων κοινωνικής δικτύωσης παρέχετε και τη συναίνεση σας για όλα τα παραπάνω.
  6. Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες (websites), οι οποίες δεν ελέγχονται από την KFC αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές γίνεται αποκλειστικά με κίνδυνο και ευθύνη των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτών.
  7. Η Πολιτική δεν εφαρμόζεται, δεν ισχύει και δεν καταλαμβάνει ιστοσελίδες τρίτων ή εφαρμογές στις οποίες ο επισκέπτης ενδεχομένως κατευθυνθεί μέσω της Ιστοσελίδας, ή για πληροφορίες τις οποίες παρέχει σε τρίτους ή συλλέγονται από τρίτους. Οι επισκέπτες καλούνται να διαβάζουν λεπτομερώς τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων, των οποίων σύνδεσμοι περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλουν να απευθύνονται οι επισκέπτες. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση.
  8. Η KFC δεν προσυπογράφει ούτε εγκρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις ιστοσελίδες στις οποίες αποκτάται πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Θα πρέπει πάντοτε να γίνεται έλεγχος της διεύθυνσης του Ομοιόμορφου Εντοπιστή Πόρων (URL) που παρέχεται στον διακομιστή (browser) του επισκέπτη για να διαπιστώσει ο επισκέπτης, εάν βρίσκεται ακόμα στην Ιστοσελίδα ή αν έχει μετακινηθεί σε άλλη ιστοσελίδα. Η KFC και η Ιστοσελίδα, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων (websites) αυτών.

 
12. Τροποποιήσεις της Πολιτικής

  1. Η παρούσα Πολιτική και οι σε αυτή περιλαμβανόμενοι όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.
  2. Σε κάθε περίπτωση η KFC διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης των όρων της Πολιτικής, κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια και κρίση.
  3. Οι αλλαγμένοι, τροποποιημένοι, συμπληρωμένοι ή/και αναθεωρημένοι όροι της Πολιτικής θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης της Πολιτικής αυτής.
  4. Η KFC ενθαρρύνει τους επισκέπτες και καταναλωτές να επισκέπτονται την παρούσα Ενότητα και να μελετούν τους όρους της Πολιτικής και να εξετάζουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας των ΔΠΧ.
  5. Σημειώνεται ότι η Πολιτική ενημερώθηκε και επικαιροποιήθηκε την 15.02.2021.
  6. Εάν κάποιος επισκέπτης/ Καταναλωτής δεν συμφωνεί με τους όρους της Πολιτικής που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.
  7. Στο βαθμό που οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάζουν την συγκατάθεση που χορηγείται από εσάς, θα σας ενημερώνουμε εν προκειμένω χωριστά.

 
13. Επικοινωνία

  1. Για οιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και απορίες, που τυχόν έχετε σε σχέση με την παρούσα Πολιτική ή/και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας αλλά και εν γένει για οιαδήποτε επικοινωνία, παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση
 • Τηλεφωνικά στο 2113007300 (από τις 09:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ.).
 • Με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα: http://www.kfc.gr/contact-us
 • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Food Plus Α.Ε.Β.Ε., Λ. Κηφισίας αρ. 250-254, 145 62 Χαλάνδρι Αττικής.