0

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.kfc.gr

 
1. Γενικά

  1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOOD PLUS Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Διεθνών Εστιατορίων», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254) (KFC), με ΑΦΜ 094283044 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, έχει δημιουργήσει την Ιστοσελίδα www.kfc.gr, μέσω της οποίας διαθέτει στο καταναλωτικό κοινό τις Υπηρεσίες, ως αυτές ορίζονται κατωτέρω.
  2. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν και ρυθμίζουν την εκ μέρους των Καταναλωτών είσοδο και περιήγηση στην Ιστοσελίδα, ως επίσης και την εκ μέρους τους χρήση των Υπηρεσιών, ως αυτές ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
  3. Η είσοδος του Καταναλωτή στην Ιστοσελίδα, η περιήγηση και υποβολή Παραγγελίας αποτελεί δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής εκ μέρους του Καταναλωτή των παρόντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως αυτοί τυχόν τροποποιηθέντες εκάστοτε ισχύουν. Τυχόν είσοδος ή/και χρήση των Υπηρεσιών μετά οιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων και των Όρων Χρήσης, ως αυτοί τροποποιηθέντες ισχύουν κατά πάντα χρόνο.
  4. Δεδομένου ότι η παροχή των Υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας περιορίζει σημαντικά την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν την είσοδο στην Ιστοσελίδα ή/και χρήση των Υπηρεσιών. Εφόσον κάποιος Καταναλωτής δεν συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης, συνίσταται να μην εισέρχεται στην Ιστοσελίδα, να μην εγγραφεί και να μην κάνει χρήση των Υπηρεσιών. Η KFC προτρέπει τους Καταναλωτές να επισκέπτονται την παρούσα σελίδα και να διαβάζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται περί τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

 
2. Ορισμοί

  1. Εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικότερα στους παρόντες Όρους Χρήσης, ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί:

«Ιστοσελίδα» σημαίνει την ηλεκτρονική διεύθυνση www.kfc.gr και τις υποσελίδες και ενότητες αυτής.

«Καταναλωτής» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο, που εισέρχεται στην Ιστοσελίδα ή/και κάνει χρήση των Υπηρεσιών.

«Κατάστημα» σημαίνει έκαστο και όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα της αλυσίδας εστιατορίων «KFC», που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα.

«Λογαριασμός» σημαίνει τον προσωπικό λογαριασμό του Καταναλωτή, που αυτός δημιουργεί για την δυνατότητα χρήσης του συνόλου των Υπηρεσιών.

«Όροι Χρήσης» σημαίνει τους παρόντες όρους χρήσης, ως ενδεχόμενα τροποποιηθέντες ισχύουν κατά πάντα χρόνο.

«Παραγγελία» σημαίνει την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας, δια της οποίας ο Καταναλωτής παραγγέλνει προϊόντα του Τιμοκαταλόγου.

«Τιμοκατάλογος» σημαίνει τα προσφερόμενα από την KFC μέσω της Ιστοσελίδας προϊόντα και αγαθά.

«Υπηρεσίες» σημαίνει τις προσφερόμενες από την KFC υπηρεσίες, ως αυτές περιγράφονται στον όρο 4 των παρόντων Όρων Χρήσης.

«KFC» σημαίνει την εταιρεία «FOOD PLUS Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Διεθνών Εστιατορίων».

 
3. Περιορισμός Ευθύνης

  1. Οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας, οι δια της Ιστοσελίδας παρεχόμενες Υπηρεσίες είναι ακριβείς, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή από διακοπές λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας.
  2. Η KFC δύναται να διακόψει ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή και την παροχή των Υπηρεσιών, χωρίς καμία ειδοποίηση και οιαδήποτε ευθύνη έναντι των Καταναλωτών. Περαιτέρω, η KFC δεν εγγυάται την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Καταναλωτών, πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την διακοπή πρόσβασης στην Ιστοσελίδα για τεχνικούς λόγους ή από προβλήματα και δυσχέρειες, που μπορεί να επηρεάσουν ή να εμποδίσουν ή αναστείλουν την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, την πρόσβαση σε αυτή και την υποβολή ή εκτέλεση Παραγγελιών.
  3. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπόχρεη η KFC για τυχόν άμεση, έμμεση, ειδική, παραδειγματική, έκτακτη, παρεπόμενη, ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση - ακόμα κι αν η KFC έχει ενημερωθεί προγενέστερα για την πιθανότητα της εν λόγω αποζημίωσης-, είτε στο πλαίσιο μιας αγωγής λόγω αθέτησης σύμβασης, αμέλειας ή άλλης περίπτωσης που επισύρει ευθύνη, όταν προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την απόδοση των στοιχείων, Υπηρεσιών, προϊόντων και υλικών που διατίθενται από την Ιστοσελίδα.

 
4. Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  1. O Καταναλωτής δύναται μέσω της Ιστοσελίδας να υποβάλλει ηλεκτρονική παραγγελία για προϊόντα του Τιμοκαταλόγου με δυνατότητα: (α) παραλαβής της παραγγελίας σε σημείο επιλογής του Καταναλωτή (Delivery) ή (β) παραλαβή της παραγγελίας από Κατάστημα KFC της επιλογής του (Click and Collect), σε αμφότερες δε τις περιπτώσεις και με δυνατότητα εκτέλεσης και παράδοσης/παραλαβής της Παραγγελίας σε προκαθορισμένο μεταγενέστερο χρονικό σημείο.
  2. Οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Δευτέρα – Κυριακή, 12:00 μ.μ.– 23:59 μ.μ., εκτός από τις περιπτώσεις όπου το ωράριο λειτουργίας των Καταστημάτων έχει εκτάκτως μεταβληθεί ή σε περιπτώσεις, στις οποίες για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η είσοδος στην Ιστοσελίδας, η χρήση των Υπηρεσιών και η υποβολή και εκτέλεση Παραγγελιών.
  3. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας παράδοσης της παραγγελίας σε σημείο επιλογής του Καταναλωτή (Delivery) αποτελεί το σημείο παραλαβής να εξυπηρετείται από Κατάστημα KFC. Επί του παρόντος εξυπηρετούνται μόνο ορισμένες περιοχές εντός Αττικής.
  4. Τυχόν προσφορές ισχύουν μέχρι την ανανέωσή τους στην Ιστοσελίδα.

 
5. Προϋποθέσεις σύνδεσης και Όροι εγγραφής στις Υπηρεσίες.

  1. Η απλή είσοδος και περιήγηση στην Ιστοσελίδα και η χρήση ορισμένων εκ των Υπηρεσιών, όπως η υποβολή Παραγγελίας δεν απαιτεί ούτε προϋποθέτει εγγραφή του Καταναλωτή και δημιουργία Λογαριασμού.
  2. Η εγγραφή στην Ιστοσελίδα είναι προαιρετική. Ωστόσο, κάποια από τα χαρακτηριστικά ή Υπηρεσίες που προσφέρονται, όπως ιστορικό παραγγελιών, συμμετοχή σε προγράμματα πιστότητας (loyalty programs), μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε Καταναλωτές που δεν έχουν εγγραφεί.
  3. Συνεπώς, και προκειμένου, ο Καταναλωτής να δύναται να έχει πρόσβαση και να κάνει χρήση όλων των παρεχόμενων μέσω της Ιστοσελίδας Υπηρεσιών, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα Λογαριασμό.
  4. Προϋπόθεση για την εγγραφή, τη σύνδεση και χρήση των Υπηρεσιών αποτελεί ο Καταναλωτής να είναι άνω των δέκα οκτώ (18) ετών και να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία. Εναλλακτικά, ο Καταναλωτής δύναται να εισέλθει στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες μέσω υφιστάμενου λογαριασμού, που διαθέτει στη Google ή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (www.facebook.com). Στις περιπτώσεις αυτές, η KFC δεν δημοσιεύει τίποτα στο προφίλ του Καταναλωτή στο Facebook. Επίσης η KFC δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία που ο Καταναλωτής έχει καταχωρήσει σε Google και Facebook, εκτός από το όνομα και το e-mail επικοινωνίας, ως μέσα ταυτοποίησης και ενημέρωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι περιορισμοί και γενικά όλες οι πολιτικές ασφάλειας χρήσης της Ιστοσελίδας παραμένουν ως έχουν και ασχέτως του τρόπου εισόδου στην Ιστοσελίδα.
  5. Διαδικασία δημιουργίας Λογαριασμού.

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας Λογαριασμού, ο Καταναλωτής θα πρέπει να συμπληρώσει προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα.

Για τη δημιουργία Λογαριασμού, ο Καταναλωτής θα πρέπει να δηλώσει τα πραγματικά στοιχεία που απαιτούνται, ήτοι: (α) Όνομα, (β) Επώνυμο, (γ) Τηλέφωνο και (δ) έγκυρη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Δ.Η.Τ.), που αποτελεί και τον κωδικό εισόδου (user name) και παράλληλα να δημιουργήσει ένα κωδικό πρόσβασης (password).

Επίσης, πριν τη δημιουργία Λογαριασμού, ο Καταναλωτής θα πρέπει να έχει διαβάσει επισταμένα, να έχει κατανοήσει πλήρως τους Όρους Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου και να τους αποδεχθεί.

Ο Καταναλωτής δηλώνει και εγγυάται ότι τα από αυτόν καταχωρούμενα στοιχεία είναι ακριβή και απολύτως αληθή.

Η Δ.Η.Τ., που καταχωρεί ο Καταναλωτής, θα πρέπει να είναι αληθινή, υπαρκτή και να είναι ο Καταναλωτής να είναι νόμιμος δικαιούχος αυτής και να ευρίσκεται υπό τον πλήρη και αποκλειστικό του έλεγχο. Προκειμένου ο κωδικός πρόσβασης να είναι έγκυρος και αποδεκτός, θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, με τουλάχιστον 1 πεζό, 1 κεφαλαίο χαρακτήρα και 1 σύμβολο.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να διατηρείται μυστικός και να μην γνωστοποιείται σε τρίτα πρόσωπα. Για μεγαλύτερη διασφάλιση, προτείνεται, όπως ο Καταναλωτής τροποποιεί τον κωδικό πρόσβασης ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η KFC δεν θα ζητήσει ποτέ από τον Καταναλωτή να αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασής του. Ο Καταναλωτής δεν θα πρέπει να γνωστοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και οιαδήποτε επικοινωνία στην οποία ζητείται από τον Καταναλωτή ο κωδικός πρόσβασης, θα πρέπει να θεωρείται ύποπτη και να αντιμετωπίζεται ως τέτοια από τον Καταναλωτή. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ενεργή τηλεφωνική σύνδεση στο όνομα του Καταναλωτή.

Ο Καταναλωτής δηλώνει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από την KFC ότι οποιοδήποτε των ανωτέρω στοιχείων δεν είναι αληθές ή/και δεν πληροί τις προϋποθέσεις και εγγυητικές δηλώσεις του Καταναλωτή, δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να ακυρώνει το Λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, ουδεμία ευθύνη δύναται να βαρύνει τη KFC.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Καταναλωτής διαπιστώσει ή θεωρήσει ενδεχόμενο ότι οιαδήποτε των ανωτέρω στοιχείων έχει τύχει υποκλοπής ή έχει γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, οφείλει να τα τροποποιήσει και να ενημερώσει άμεσα την KFC στη διεύθυνση https://www.kfc.gr/contact-us.

Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας συνίσταται, όπως ο Καταναλωτής μετά την ολοκλήρωση της εισόδου και περιήγησής του στην Ιστοσελίδα, αποσυνδέεται από την Ιστοσελίδα.

Κατά περίπτωση και ανάλογα με τη φύση της Υπηρεσίας, κατά τη διαδικασία υποβολής Παραγγελίας, θα ζητηθούν από τον Καταναλωτή περαιτέρω στοιχεία, όπως πλήρη στοιχεία διεύθυνσης παράδοσης της παραγγελίας (διεύθυνση, αριθμός, ΤΚ, όροφος, όνομα στο κουδούνι). Η καταχώριση των στοιχείων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της Παραγγελίας.

Επίσης, και ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής, μπορεί να ζητηθούν από τον Καταναλωτή ειδικότερα στοιχεία, όπως ενδεικτικά ο αριθμός πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η ημερομηνία λήξης, το όνομα κατόχου κλπ.

Εφόσον ο Καταναλωτής δεν επιθυμεί να δηλώσει τα στοιχεία αυτά, δεν θα πρέπει να κάνει χρήση των αντίστοιχων Υπηρεσιών. Εφόσον ο Καταναλωτής το επιθυμεί, οι εν λόγω πληροφορίες δύνανται να αποθηκεύονται ως στοιχεία του Λογαριασμού και να συμπληρώνονται αυτόματα σε μεταγενέστερες εισόδους στην Ιστοσελίδας και στην Ιστοσελίδας και χρήσης των Υπηρεσιών, προκειμένου να μην απαιτείται η επανεισαγωγή τους εκ μέρους του Καταναλωτή. Σκοπός της αυτόματης εισαγωγής των στοιχείων αυτών είναι να καθίσταται πιο φιλική προς αυτόν η περιήγησή του στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες.

  1. H KFC ενδέχεται να ζητήσει από τον Καταναλωτή, όπως αυτός καταχωρήσει περαιτέρω στοιχεία, εφόσον αυτό καθίσταται απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης και ταυτοποίησής του.
  2. O Καταναλωτής οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Λογαριασμό και στην Ιστοσελίδα. Ο Καταναλωτής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με την KFC μέσω του Λογαριασμού τεκμαίρεται ως προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από τον ίδιο.
  3. Ο Καταναλωτής οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την Ιστοσελίδα, Επίσης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης της Ιστοσελίδας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων πρακτικών και συμπεριφορών που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην KFC ή/και στην Ιστοσελίδα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον Καταναλωτή/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

 

 

  1. Τροποποίηση στοιχείων Λογαριασμού και διαγραφή Λογαριασμού.

Ο Καταναλωτής, κατόπιν εισόδου στο Λογαριασμό του, έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή: (α) να τροποποιήσει τις παρασχεθείσες πληροφορίες ή (β) να διαγράψει τον Λογαριασμό, ακολουθώντας τα βήματα, που περιγράφονται στα αντίστοιχα σημεία της Ιστοσελίδας.

 
6. Σύνδεση

  1. Εφόσον έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της εγγραφής και της δημιουργίας του Λογαριασμού, ο Καταναλωτής σε κάθε επόμενη είσοδο στην Ιστοσελίδα και κατόπιν σύνδεσης μέσω του Λογαριασμού, που έχει δημιουργήσει με την εισαγωγή του κωδικού εισόδου και του κωδικού πρόσβασης, θα δύναται να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες και να υποβάλλει Παραγγελία.
  2. Διαφορετικά, οποιοσδήποτε Καταναλωτής δύναται να εισέρχεται στην Ιστοσελίδα, κατά τη διαδικασία, που αναφέρεται στον όρο 5.1 των παρόντων Όρων.

 
7. Διανομή παραγγελίας σε σημείο επιλογής του Καταναλωτή (Delivery)

  1. Δημιουργία Παραγγελίας

O Καταναλωτής προκειμένου να υποβάλλει μια Παραγγελία προς διανομή σε σημείο επιλογής του, έχεις τις εξής δυνατότητες:

(α) να επιλέξει το πεδίο με την ένδειξη “ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕ ΤΩΡΑ”, προκειμένου και κατόπιν της συμπλήρωσης των στοιχείων του ή σύνδεσης μέσω υφιστάμενου λογαριασμού στη Google ή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (www.facebook.com) ή επιλογής «Συνέχεια ως Επισκέπτης», αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης και μεταφοράς στο επόμενο πλαίσιο, να επιλέξει «Delivery», προκειμένου να υποβάλλει Παραγγελία, τα προϊόντα της οποίας θα παραδοθούν σε σημείο της επιλογής του (εφόσον το σημείο αυτό εξυπηρετείται από Κατάστημα KFC).

(β) να επιλέξει το πεδίο με την ένδειξη “Μενού”, προκειμένου να περιηγηθεί στον εικονικό Τιμοκατάλογο και κατόπιν της επιλογής των προϊόντων, που επιθυμεί να παραγγείλει και προσθήκης αυτών στο «ΚΑΛΑΘΙ», της συμπλήρωσης των στοιχείων του ή σύνδεσης μέσω υφιστάμενου λογαριασμού στη Google ή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (www.facebook.com) ή επιλογής «Συνέχεια ως Επισκέπτης», αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης και μεταφοράς στο επόμενο πλαίσιο, να επιλέξει «Delivery», προκειμένου να υποβάλλει μια Παραγγελία, μέσω της προσθήκης των προϊόντων που θα επιλέξει στο «ΚΑΛΑΘΙ» και τα οποία θα παραδοθούν σε σημείο της επιλογής του (εφόσον το σημείο αυτό εξυπηρετείται από Κατάστημα KFC).

Ως παράδοση νοείται η παράδοση της παραγγελίας σε χρόνο, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 20 έως 55 λεπτά από την ολοκλήρωση και υποβολή της Παραγγελίας. Τα χρονικά όρια της άμεσης παράδοσης όσο και της παράδοσης σε προκαθορισμένη ώρα είναι ενδεικτικά, αφορούν τον μέσο χρόνο παράδοσης ολόκληρου του δικτύου των Καταστημάτων KFC την δεδομένη στιγμή και ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με τον ενδεικτικά αναγραφόμενο χρόνο παράδοσης στην Ιστοσελίδα, αποσκοπούν στην βέλτιστη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του Καταναλωτή και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικά για την KFC. Η KFC ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση, που για οποιανδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παράδοση της παραγγελίας εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων.

Παράλληλα, ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα, αντί της άμεσης παράδοσης να επιλέξει την παράδοση σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα. Στην περίπτωση αυτή, ο Καταναλωτής μπορεί να επιλέξει την παράδοση της παραγγελίας σε συγκεκριμένη ημερομηνία εντός των τριών επόμενων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της Παραγγελίας και σε ακριβή ώρα, αναγόμενη σε ζώνες των τριάντα (30) λεπτών.

Ο Καταναλωτής θα πρέπει να ευρίσκεται στο σημείο παραλαβής, το οποίο έχει δηλώσει στην Παραγγελία την προκαθορισμένη ώρα προκειμένου να παραλάβει την Παραγγελία του. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Καταναλωτής δεν ευρεθεί για χρονικό διάστημα 5 λεπτών, η KFC δύναται να ακυρώσει την Παραγγελία και διαθέσει αυτή κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια, μη φέρουσα οιαδήποτε ευθύνη φέρει και ο Καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει ή να ζητήσει αντικατάσταση ή ακύρωση της συναλλαγής του.

8. Υποβολή Παραγγελίας

Προς το σκοπό υποβολής της Παραγγελίας, ο Καταναλωτής θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία στην Ιστοσελίδα, τα οποία περιλαμβάνουν: (α) την ακριβή διεύθυνση του σημείου διανομής, (β) τον όροφο (εφόσον υπάρχει), (γ) αναγραφόμενα στοιχεία στο κουδούνι εισόδου ,(γ) τηλέφωνο επικοινωνίας και (δ) τυχόν ειδικότερα σχόλια στο σχετικό πεδίο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Καταναλωτή, με την έναρξη της Παραγγελίας δημιουργείται ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, στο οποίο συμπληρώνονται τα προϊόντα, που επιθυμεί να παραγγείλει.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωσης και υποβολή της Παραγγελίας είναι η συνολική αξία των παραγγελθέντων προϊόντων να ισούται τουλάχιστον με ποσό εννέα ευρώ (€9,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και επιβαρύνσεων. Πέραν της αξίας της Παραγγελίας, ο Καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με κανένα επιπλέον κόστος.

Η KFC καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε τα αναφερόμενα στην Ιστοσελίδα προϊόντα να είναι διαθέσιμα από όλα τα καταστήματα KFC, που εξυπηρετούν υπηρεσίες διανομής (Delivery). Ενδέχεται, όμως, κατά την εκτέλεση της Παραγγελίας από το πλησιέστερο κατάστημα να διαπιστωθεί πρόσκαιρη έλλειψη αυτών. Στην περίπτωση, αυτή η KFC θα επικοινωνήσει με τον Καταναλωτή προς σχετική ενημέρωση προτείνοντας παράλληλα εναλλακτικές.

9. Τρόποι Πληρωμής

Ο Καταναλωτής έχει τους κατωτέρω τρόπους πληρωμής της Παραγγελίας:

 1. Πληρωμή αποκλειστικά με μετρητά, κατά την παραλαβή της παραγγελίας από το διανομέα της KFC.
 2. Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα κατά την παραλαβή της παραγγελίας από το διανομέα της KFC μέσω τερματικού μηχανήματος POS.
 3. Προπληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα ή με χρήση της υπηρεσίας icard app. Η πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα διενεργείται πριν την ολοκλήρωση της υποβολής και αποστολής της Παραγγελίας. Στο οικείο τμήμα της Ιστοσελίδας, εμφαίνονται οι πιστωτικές κάρτες και το σήμα (Logo) τους, οι οποίες είναι αποδεκτές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προπληρωμής.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας ή της υπηρεσίας icard app διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών myPOS. Η σελίδα που ο Καταναλωτής εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του ή των στοιχείων της υπηρεσίας icard app είναι ασφαλής το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των στοιχείων της κάρτας ή της υπηρεσίας icard app στο «myPOS».

Από τη στιγμή που ο Καταναλωτής αποφασίσει και προχωρήσει να εξοφλήσει την Παραγγελία μέσω χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών myPOS, τεκμαίρεται ότι ο Καταναλωτής έχει λάβει γνώση και αποδεχτεί τους αντίστοιχους όρους χρήσης και διενέργειας συναλλαγών της υπηρεσίας myPOS (https://www.mypos.eu/en/terms-conditions) και η KFC δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τον ανωτέρω τρόπο.

Ο Καταναλωτής δύναται να επιλέξει το είδος του νόμιμου φορολογικού παραστατικού, που θα εκδοθεί από την KFC για κάθε Παραγγελία, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σχετική συναλλαγή, ενώ παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου. Στην περίπτωση όπου ο Καταναλωτής επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει στο στάδιο επιβεβαίωσης της παραγγελίας, στα στοιχεία παράδοσης να επιλέξει το πεδίο Έκδοση Τιμολογίου και να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία.

Εφόσον ο Καταναλωτής διαθέτει εκπτωτικό κουπόνι, δύναται να συμπληρώσει τον κωδικό που έχει, προκειμένου να επωφεληθεί της έκπτωσης, εισάγοντας το σχετικό αριθμό στο πεδίο «Τα Κουπόνια μου».

10. Ολοκλήρωση της Παραγγελίας

(α) στις περιπτώσεις πληρωμής με την ένδειξη «Μετρητά – Πληρώστε με μετρητά κατά την παράδοση» ή «Πληρώστε με την πιστωτική ή την χρεωστική σας κάρτα κατά την παράδοση μέσω του POS μας» η διαδικασία της Παραγγελίας ολοκληρώνεται με την επιλογή του πεδίου «Ολοκλήρωση παραγγελίας», ή

(β) στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής πληρωμής με την ένδειξη «Ηλεκτρονικά», κατόπιν της επιλογής του πεδίου «Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα», ο Καταναλωτής πατώντας το πεδίο «Ολοκλήρωση παραγγελίας» μεταφέρεται στη Σελίδα Πληρωμής όπου ολοκληρώνεται η πληρωμή, κατόπιν της συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων και κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πληρωμής.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Παραγγελία διαβιβάζεται προς εκτέλεση στο αρμόδιο κατάστημα KFC και ο Καταναλωτής ενημερώνεται για τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 20 έως 55 λεπτά από την ολοκλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής Παραγγελίας κατά τα οριζόμενα και στον όρο 7.1.

Η KFC δεν μπορεί να εγγυηθεί (λόγω τεχνικού περιορισμού) την αποφυγή καθυστέρησης σε σχέση με τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης, όταν ο χρόνος παράδοσης μεταβληθεί όσο ο Καταναλωτής είναι σε διαδικασία Παραγγελίας καθώς δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να ενημερωθεί ο Καταναλωτής για τυχόν αλλαγές. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι ο Καταναλωτής, μετά την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας του, θα ενημερωθεί για το χρόνο παράδοσης που ίσχυε όταν ξεκίνησε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Παραγγελίας του.

Όταν το αρμόδιο κατάστημα KFC δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον Καταναλωτή και να εκτελέσει την παραγγελία λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας και διακόπτεται η προώθηση νέων παραγγελιών σε αυτό, ο Καταναλωτής ενημερώνεται τηλεφωνικά και ακυρώνεται η παραγγελία του.

 
11. Παραλαβή παραγγελίας από κατάστημα KFC (Click and Collect)

  1. Δημιουργία Παραγγελίας

O Καταναλωτής προκειμένου να υποβάλλει μια Παραγγελία προς παραλαβή από κατάστημα KFC (Click and collect), έχεις τις εξής δυνατότητες:

(α) να επιλέξει το πεδίο με την ένδειξη “ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕ ΤΩΡΑ”, προκειμένου και κατόπιν της συμπλήρωσης των στοιχείων του ή σύνδεσης μέσω υφιστάμενου λογαριασμού στη Google ή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (www.facebook.com) ή επιλογής «Συνέχεια ως Επισκέπτης», αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης και μεταφοράς στο επόμενο πλαίσιο, να επιλέξει «Click and Collect», προκειμένου να υποβάλλει Παραγγελία, τα προϊόντα της οποίας θα παραδοθούν σε ένα από τα καταστήματα KFC, που περιλαμβάνονται στο σχετικό πίνακα στη Ιστοσελίδα.

(β) να επιλέξει το πεδίο με την ένδειξη “Μενού”, προκειμένου να περιηγηθεί στον εικονικό Τιμοκατάλογο και κατόπιν της επιλογής των προϊόντων, που επιθυμεί να παραγγείλει και προσθήκης αυτών στο «ΚΑΛΑΘΙ», της συμπλήρωσης των στοιχείων του ή σύνδεσης μέσω υφιστάμενου λογαριασμού στη Google ή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (www.facebook.com) ή επιλογής «Συνέχεια ως Επισκέπτης», αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης και μεταφοράς στο επόμενο πλαίσιο, να επιλέξει «Click and Collect», προκειμένου να υποβάλλει μια Παραγγελία, μέσω της προσθήκης των προϊόντων που θα επιλέξει στο «ΚΑΛΑΘΙ» και τα οποία θα παραδοθούν σε ένα από τα καταστήματα KFC, που περιλαμβάνονται στο σχετικό πίνακα στη Ιστοσελίδα.

Σημειώνεται ότι, λόγω των περιορισμών ένεκα της πανδημίας Covid-19, η παράδοση των προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Ως άμεση παραλαβή (Επιθυμώ η παραγγελία μου να παραδοθεί τώρα) νοείται η παραλαβή της παραγγελίας από τον Καταναλωτή από το Κατάστημα που έχει επιλέξει, σε χρόνο που κυμαίνεται από δέκα πέντε (15) έως σαράντα (40) λεπτά μετά την αποστολή της Παραγγελίας. Κατά την ολοκλήρωση και υποβολή της Παραγγελίας, στην οθόνη του Καταναλωτή θα εμφανισθεί ενημέρωση, στην οποία θα περιλαμβάνεται ο χρόνος παραλαβής, ο οποίος προκύπτει με βάση προσδιορισμού την ακριβή ώρα της αποστολής της Παραγγελίας.

Παράλληλα, ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα, αντί της άμεσης παραλαβής να επιλέξει την παραλαβή από το επιλεγέν κατάστημα KFC σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, που επιθυμεί. Στην περίπτωση αυτή, ο Καταναλωτής μπορεί να επιλέξει την παραλαβή της παραγγελίας σε συγκεκριμένη ημερομηνία εντός των τριών επόμενων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της Παραγγελίας και σε ακριβή ώρα, αναγόμενη σε ζώνες των δεκαπέντε (15) λεπτών.

Ο Καταναλωτής θα πρέπει να ευρίσκεται στο Κατάστημα παραλαβής, το οποίο έχει δηλώσει στην Παραγγελία την προκαθορισμένη ώρα προκειμένου να παραλάβει την Παραγγελία του. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Καταναλωτής δεν ευρεθεί για χρονικό διάστημα 5 λεπτών, η KFC δύναται να ακυρώσει την Παραγγελία και διαθέσει αυτή κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια, μη φέρουσα οιαδήποτε ευθύνη φέρει και ο Καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει ή να ζητήσει αντικατάσταση ή ακύρωση της συναλλαγής του.

1. Υποβολή Παραγγελίας

Προς το σκοπό υποβολής της Παραγγελίας, ο Καταναλωτής θα πρέπει απαραίτητα να επιλέξει από την λίστα των καταστημάτων KFC, που εμφανίζονται στην οθόνη το Κατάστημα, από το οποίο επιθυμεί να παραλάβει την Παραγγελία. Προς διευκόλυνση του Καταναλωτή, εμφανίζεται η ακριβής διεύθυνση εκάστου Καταστήματος. Σημειώνεται ότι εάν ο Καταναλωτής ολοκληρώσει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την Παραγγελία του με τη διαδικασία παραλαβής από συγκεκριμένο Κατάστημα (click and collect), δεν είναι δυνατό εκ των υστέρων να ζητήσει την παραλαβή από έτερο Κατάστημα KFC.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Καταναλωτή, με την έναρξη της Παραγγελίας δημιουργείται ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, στο οποίο συμπληρώνονται τα προϊόντα, που επιθυμεί να παραγγείλει. Για τις Παραγγελίες για παραλαβή από κατάστημα KFC δεν υπάρχει ελάχιστο κόστος παραγγελίας.

Η KFC καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε τα αναφερόμενα στην Ιστοσελίδα προϊόντα να είναι διαθέσιμα από όλα τα καταστήματα KFC, που εξυπηρετούν υπηρεσίες παραλαβής («Click and Collect»). Ενδέχεται, όμως, κατά την εκτέλεση της Παραγγελίας από το επιλεγέν κατάστημα να διαπιστωθεί πρόσκαιρη έλλειψη αυτών. Στην περίπτωση, αυτή η KFC θα επικοινωνήσει με τον Καταναλωτή προς σχετική ενημέρωση προτείνοντας παράλληλα εναλλακτικές.

2. Τρόποι Πληρωμής

   1. Ο Καταναλωτής δύναται να εξοφλήσει την Παραγγελία του μέσω προπληρωμής με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα ή με χρήση της υπηρεσίας icard app. Η πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα ή με χρήση της υπηρεσίας icard app διενεργείται πριν την ολοκλήρωση της υποβολής και αποστολής της Παραγγελίας. Στο οικείο τμήμα της Ιστοσελίδας, εμφαίνονται οι πιστωτικές κάρτες και το σήμα (Logo) τους, οι οποίες είναι αποδεκτές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με χρήση της υπηρεσίας icard app διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών και δια της υπηρεσίας myPOS. Η σελίδα που ο Καταναλωτής εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του ή των στοιχείων της υπηρεσίας icard app είναι ασφαλής το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των στοιχείων της κάρτας ή της υπηρεσίας icard app στο myPOS.

Από τη στιγμή που ο Καταναλωτής προχωρήσει και εξοφλήσει την Παραγγελία μέσω χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών myPOS, τεκμαίρεται ότι ο Καταναλωτής έχει λάβει γνώση και αποδεχτεί τους αντίστοιχους όρους χρήσης και διενέργειας συναλλαγών της υπηρεσίας myPOS (https://www.mypos.eu/en/terms-conditions) και η KFC δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τους ανωτέρω τρόπους.

Ο Καταναλωτής δύναται να επιλέξει το είδος του νόμιμου φορολογικού παραστατικού, που θα εκδοθεί από την KFC για κάθε Παραγγελία, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σχετική συναλλαγή, ενώ παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου. Στην περίπτωση όπου ο Καταναλωτής επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει στο στάδιο επιβεβαίωσης της παραγγελίας, στα στοιχεία παράδοσης να επιλέξει το πεδίο Έκδοση Τιμολογίου και να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία.

Εφόσον ο Καταναλωτής διαθέτει εκπτωτικό κουπόνι, δύναται να συμπληρώσει τον κωδικό που έχει, προκειμένου να επωφεληθεί της έκπτωσης, εισάγοντας το σχετικό αριθμό στο πεδίο «Τα Κουπόνια μου».

3. Ολοκλήρωση της Παραγγελίας

Κατόπιν της επιλογής του πεδίου «Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα», ο Καταναλωτής πατώντας το πεδίο «Ολοκλήρωση παραγγελίας» μεταφέρεται στη Σελίδα Πληρωμής όπου ολοκληρώνεται η πληρωμή, κατόπιν της συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων και κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πληρωμής.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Παραγγελία διαβιβάζεται προς εκτέλεση στο αρμόδιο κατάστημα KFC. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Καταναλωτής δεν έχει επιλέξει την παραλαβή από επιλεγέν κατάστημα KFC σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, ο Καταναλωτής ενημερώνεται για τα στοιχεία του καταστήματος (διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας), τον αναμενόμενο χρόνο παραλαβής, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 15 έως 40 λεπτά από την ολοκλήρωση και υποβολή της Παραγγελίας.

Ο Καταναλωτής θα πρέπει να προσέλθει στο επιλεγέν Κατάστημα την συμφωνημένη ώρα παραλαβής, κατά περίπτωση, προκειμένου να παραλάβει την παραγγελία του. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Καταναλωτής εμφανισθεί καθυστερημένα για την παραλαβή της Παραγγελίας του, με αποτέλεσμα τα παραγγελθέντα προϊόντα να ενδέχεται να μην διατηρούν τις ιδιότητες, που είχαν κατά το χρόνο της συμφωνηθείσας παραλαβής (ενδεικτικά να έχουν κρυώσει τα προϊόντα της Παραγγελίας), η KFC ουδεμία ευθύνη φέρει και ο Καταναλωτής οφείλει να καταβάλλει την αξία της Παραγγελίας του, εφόσον έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή στο Κατάστημα και δεν μπορεί να υπαναχωρήσει ή να ζητήσει αντικατάσταση ή ακύρωση της συναλλαγής του.

Σε κάθε περίπτωση, το κατάστημα KFC, που εκτελεί την Παραγγελία, είναι υποχρεωμένο να την διατηρήσει για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) λεπτών από την προκαθορισμένη ώρα παραλαβής. Μετά το χρονικό εκείνο σημείο, το Κατάστημα KFC, έχει την δυνατότητα και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να διαθέσει την Παραγγελία. Τα χρονικά όρια της άμεσης παραλαβής όσο και της παραλαβής σε προκαθορισμένη ώρα είναι ενδεικτικά, αφορούν τον μέσο χρόνο παραλαβής του δικτύου των Καταστημάτων KFC την δεδομένη στιγμή και ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με τον ενδεικτικά αναγραφόμενο χρόνο παραλαβής στην Ιστοσελίδα, αποσκοπούν στην βέλτιστη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του Καταναλωτή και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικά για την KFC, η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση, που για οποιανδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παραλαβή της Παραγγελίας εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων.

Η KFC δεν μπορεί να εγγυηθεί (λόγω τεχνικού περιορισμού) την αποφυγή καθυστέρησης σε σχέση με τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης, όταν ο χρόνος παράδοσης μεταβληθεί όσο ο Καταναλωτής είναι σε διαδικασία Παραγγελίας καθώς δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να ενημερωθεί ο Καταναλωτής για τυχόν αλλαγές. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι ο Καταναλωτής, μετά την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας του, θα ενημερωθεί για το χρόνο παράδοσης που ίσχυε όταν ξεκίνησε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της παραγγελίας του.

Όταν το αρμόδιο κατάστημα KFC δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον Καταναλωτή και να εκτελέσει την Παραγγελία λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας και διακόπτεται η προώθηση νέων παραγγελιών σε αυτό, ο Καταναλωτής ενημερώνεται τηλεφωνικά και ακυρώνεται η Παραγγελία.

 
12. Πολιτική επιστροφών/ ακυρώσεων παραγγελιών

  1. Πολιτική Επιστροφών

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί: (α) αναντιστοιχία μεταξύ της Παραγγελίας και των προϊόντων που παραδίδονται ή παραλαμβάνονται από Κατάστημα ή (β) ότι η ποιότητα των παραδιδόμενων προϊόντων δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα των προϊόντων της KFC, ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει ισόποση αποζημίωση σε είδος (ενδεικτικά, αντικατάσταση ειδών ή δωρεάν παροχή σε επόμενη παραγγελία).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον πρόκειται για παράδοση Παραγγελίας σε σημείο επιλογής του Καταναλωτή (Delivery) ο Καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα είτε με e-mail στη διεύθυνση https://www.kfc.gr/contact-us/ είτε τηλεφωνικά στο 2106870099 με το τηλεφωνικό κέντρο της KFC, το οποίο επικοινωνεί και συντονίζει τα αρμόδια τμήματα (τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, υπεύθυνοι Λειτουργίας κλπ) και να γνωστοποιήσει το περιστατικό και προκειμένου για την επιβεβαίωση του περιστατικού και τους επιμέρους όρους της ισόποσης αποζημίωσης σε είδος.

Αντίστοιχα, εφόσον πρόκειται για παραλαβή της Παραγγελίας από επιλεγέν Κατάστημα KFC (Click and Collect) ο Καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει τον υπεύθυνο του Καταστήματος κατά την παραλαβή της Παραγγελίας σχετικά και για τους επιμέρους όρους της αποζημίωσης σε είδος.

2. Πολιτική Ακυρώσεων Παραγγελίας

Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής της Παραγγελίας και την ηλεκτρονική υποβολή, ο Καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει την Παραγγελία του, αφαιρώντας τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι του. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί η υποβολή της Παραγγελίας, ο Καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία μόνο τηλεφωνικά και μόνο εάν η παραγγελία δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει εκδοθεί παραστατικό πώλησης.

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας παραγγελίας, για την οποία έχει επιλεγεί ως μέσο πληρωμής η πιστωτική κάρτα, η ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται μόνο από τον προϊστάμενο (Supervisor) του Τηλεφωνικού Κέντρου της KFC.

Όταν η Παραγγελία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, ο Καταναλωτής ενημερώνεται τηλεφωνικά και ακυρώνεται η Παραγγελία του.

 
13. Πολιτική Απορρήτου- Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Γενικά

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά τα στοιχεία και πληροφορίες, τις οποίες γνωστοποιεί ο Καταναλωτής στη KFC και η KFC συλλέγει από τους Καταναλωτές της Ιστοσελίδας και ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες από την KFC.

Η εκ μέρους του Καταναλωτή είσοδος και χρήση της Ιστοσελίδας και των προσφερόμενων στην Ιστοσελίδα Υπηρεσιών, τεκμαίρεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτόν κάθε και όλων των παρόντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών και τις πολιτικών, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ως οι Όροι Χρήσης ενδεχόμενα τροποποιηθέντες ισχύουν.

2. Σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες (web sites).

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες (websites), οι οποίες δεν ελέγχονται από την KFC αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές γίνεται αποκλειστικά με κίνδυνο και ευθύνη των Καταναλωτών ή επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτών.

Η Πολιτική Απορρήτου της KFC δεν εφαρμόζεται, δεν ισχύει και δεν καταλαμβάνει ιστοσελίδες τρίτων ή εφαρμογές στις οποίες ο Καταναλωτής ενδεχομένως κατευθυνθεί μέσω της Ιστοσελίδας, ή για πληροφορίες τις οποίες παρέχει σε τρίτους ή συλλέγονται από τρίτους. Οι Καταναλωτές καλούνται να διαβάζουν λεπτομερώς τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων, των οποίων σύνδεσμοι περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλουν να απευθύνονται οι επισκέπτες/χρήστες. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των Καταναλωτών/ επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση εκ μέρους της KFC.

Η KFC δεν προσυπογράφει ούτε εγκρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις ιστοσελίδες στις οποίες αποκτάται πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Θα πρέπει πάντοτε να γίνεται έλεγχος της διεύθυνσης του Ομοιόμορφου Εντοπιστή Πόρων (URL) που παρέχεται στον διακομιστή (browser) του Καταναλωτή για να διαπιστώσει ο Καταναλωτής, εάν βρίσκεται ακόμα στην Ιστοσελίδα ή αν έχει μετακινηθεί σε άλλη ιστοσελίδα. Η KFC και η Ιστοσελίδα, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων (websites) αυτών.

3. Cookies

Χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα μας www.kfc.gr cookies, με σκοπό: (α) να κάνουμε ακόμα καλύτερη την περιήγηση και την εμπειρία σας στην Ιστοσελίδα και τις υποσελίδες και ενότητες αυτής (β) για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της Ιστοσελίδα και (γ) για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των παρεχόμενων από την Ιστοσελίδα Υπηρεσιών.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται, οι αναλυτικοί όροι και η ειδικότερη πολιτική χρήσης των cookies περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα «Ρυθμίσεις και Πολιτική Cookies», στην οποία μπορείτε να μεταφερθείτε πατώντας στην επιλογή που βλέπετε κατωτέρω.

Παρακαλούμε, όπως μεταφερθείτε στην οικεία Ενότητα και διαβάσετε τους αναλυτικούς όρους και την ειδικότερη πολιτική χρήσης των cookies.

Επιλέγοντας «Αποδοχή» επιβεβαιώνετε πως έχετε διαβάσει τους όρους και την πολιτικής χρήσης των Cookies και παράλληλα παρέχετε τη συναίνεση και τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, σύμφωνα με την σχετική Πολιτική μας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES (link)

NAI, ΑΠΟΔEXOMAI  (button)

4. Προσωπικά Δεδομένα.

Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσων επισκέπτονται την Ιστοσελίδα αποτελεί προτεραιότητα της KFC, ώστε οι Καταναλωτές να απολαμβάνουν όλες τις Υπηρεσίες με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Στα πλαίσια αυτής της διαρκούς προσπάθειας, η KFC εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία έχει σκοπό την περιγραφή και επεξήγηση της φύσης και του τρόπου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και τα δικαιώματά σας.

Στην ενότητα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφονται αναλυτικά οι όροι της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, που εφαρμόζει και τηρεί η KFC, στην οποία μπορείτε να μεταφερθείτε πατώντας στην επιλογή που βλέπετε κατωτέρω.

Παρακαλούμε, όπως μεταφερθείτε στην οικεία Ενότητα και διαβάσετε τους αναλυτικούς όρους και την ειδικότερη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επιλέγοντας «Αποδοχή» επιβεβαιώνετε πως έχετε διαβάσει τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και παράλληλα παρέχετε τη συναίνεση και τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την σχετική Πολιτική μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (link)

NAI, ΑΠΟΔEXOMAI  (button)

 
14. Πνευματική Ιδιοκτησία.

  1. Κάθε και όλα τα ευρισκόμενα και περιγραφόμενα στην Ιστοσελίδα στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία είναι δεκτικά προστασίας με βάση τη πνευματική, βιομηχανική και διανοητική ιδιοκτησία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εικόνες, λογότυπα, σήματα, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα κλπ), αποτελούν πλήρη και αποκλειστική πνευματική, βιομηχανική και διανοητική ιδιοκτησία της KFC και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Κοινοτικού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
  2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση και εν γένει εκμετάλλευση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και πάροχο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

 
15. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

  1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.
  2. Σε κάθε περίπτωση, η KFC διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Όρων Χρήσης περιλαμβανομένων και των όρων προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Απορρήτου, κατόπιν ενημέρωσης των Καταναλωτών/επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/ Καταναλωτής δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

 
16. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

  1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, ως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, κατόπιν οιασδήποτε τροποποίησης αυτών, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
  2. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των Υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

 
17. Επικοινωνία

  1. Εφόσον οιοσδήποτε επισκέπτης της Ιστοσελίδας ή/και Καταναλωτής, που κάνει χρήση των παρεχόμενων Υπηρεσιών επιθυμεί να επικοινωνήσει με την KFC για θέματα που αφορούν στους παρόντες Όρους Χρήσης μπορεί να επικοινωνήσει με την KFC με τους κατωτέρω τρόπους επικοινωνίας:
 • Τηλεφωνικά στο 2106870099 (από τις 12:00 μ.μ. έως τις 23:30 μ.μ.).
 • Τηλεφωνικά στο 2113007300 (από τις 09:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ.).
 • Με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα: http://www.kfc.gr/contact-us
 • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Food Plus Α.Ε.Β.Ε., Λ. Κηφισίας αρ. 250-254, 145 62 Χαλάνδρι Αττικής.

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

KFC για την ενέργεια:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΜΕ ΔΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ GAMEATHLON 2024

 

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού.
  • Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOOD PLUS Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Διεθνών Εστιατορίων» με τον διακριτικό τίτλο «FOOD PLUS Α.Ε» (Διοργανώτρια), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 250-254 και εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της, διοργανώνει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Διαγωνισμός) με τίτλο ‘ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ GAMEATHLON 2024’’ στην πλατφόρμα του Instagram (https://www.instagram.com/kfc_gr/). Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (Όροι Συμμετοχής ή Όροι), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται στον όρο 3 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Διοργανώτριαςwww.kfc.gr. (Ιστότοπος).
  • Σκοπός των παρόντων Όρων Συμμετοχής είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου/ης Συμμετέχοντος/ουσας (ως ορίζεται στον όρο 2 κατωτέρω) στο Διαγωνισμό καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
  • Όλοι οι ενδιαφερόμενοι και Συμμετέχοντες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των Συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό αλλά και τους Συμμετέχοντες να επισκέπτεται τον Ιστότοπο, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 16οέτος της ηλικίας τους. (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»). Εάν ο Συμμετέχων είναι ανήλικος, η συμμετοχή του στον  Διαγωνισμούς, θα πρέπει να γίνεται από τους γονείς/κηδεμόνες ή ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού.
  • Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω, καθώς και ε. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
  • Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται ως ακολούθως:
  • Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 των παρόντων Όρων και θα διαρκέσει από τις 06.2024και ώρα [11:00] (τοπική ώρα Ελλάδος) (Έναρξη του Διαγωνισμού) έως την 24.06.2024 και ώρα 23:59 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (Λήξη του Διαγωνισμού) (το χρονικό διάστημα από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού καλούμενου Διάρκεια),
  • Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.
  • Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη Διάρκεια του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους του Διαγωνισμού και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο και οι Συμμετέχοντες δεν έχουν οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής από της ανωτέρω αιτίες άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους
  • Οιεσδήποτε τυχόν κατά τα ανωτέρω μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησής τους και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων και θα είναι απολύτως δεσμευτικές για τους ενδιαφερόμενους ή/και για τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι (ενδιαφερόμενοι ή/και Συμμετέχοντες) καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο, προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά.

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
  • Κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να πραγματοποιήσει τα παρακάτω βήματα στο post με την ένδειξη ‘’GAMEATHLON GIVEAWAY’’ στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram account https://www.instagram.com/kfc_gr/
  • Συγκεκριμένα, ο Συμμετέχων θα πρέπει να απαντήσει με σχόλιο/comment στην ανάρτηση στο Instagram, σύμφωνα με την περιγραφή της ανάρτησης:

xxxxxxx

 • Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων.
 • Όλες οι συμμετοχές, που κρίνονται ως έγκυρες κατά τα οριζόμενα στον όρο 5.1., συμμετέχουν στην κλήρωση. Η απάντηση με σχόλιο στην ανάρτηση του Instagram συνεπάγεται τη δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού από τον Συμμετέχοντα. Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Περαιτέρω, για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, το tag θα πρέπει να εμφανιστεί ως ενεργός υπερσύνδεσμος (activehyperlink). Για οποιονδήποτε περιορισμό λόγω ρυθμίσεων απορρήτου στο tag του σχολίου δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια.
 • Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών-συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Οποιοσδήποτε από τους Συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί από τη Διοργανώτρια σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.
 • Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, 1 φορά για έκαστο Διαγωνισμό . Ως στοιχείο μοναδικότητας κάθε Συμμετέχοντα ορίζονται τα στοιχεία εισόδου (username) και κωδικός εισόδου (password), τα οποία θα συμπληρώσει ο Συμμετέχων κατά την είσοδο στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram account: https://www.instagram.com/kfc_gr/. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με ίδια στοιχεία μοναδικότητας καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές, θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε ασκηθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.
 • Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό..

 

 1. Έγκυρες Συμμετοχές.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται οποιαδήποτε συμμετοχή, η οποία: (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.
  • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει, ακυρώνει, διαγράφει και αποκλείει (ακόμη και εκ των υστέρων) ως μη έγκυρες, συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους, συμμετοχές, των οποίων το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων καθώς γενικά συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

 

 1. Δώρα.
  • Τα δώρα του Διαγωνισμού (από κοινού τα Δώρα και έκαστο το Δώρο) είναι σύνολο 10 προσκλήσεις, δύο (2) ατόμων, για μία ημέρα στο Gameathlon event και 1 πρόσκληση δύο ατόμων και για τις 3 ημέρες του event.

Πληροφορίες διεξαγωγής του event:

Παρασκευή 28/06/2024 – 17.00- 20.00

Σάββατο 29/06/2024 – 10.00 – 22.00

Κυριακή 30/06/2024 – 10.00- 22.00

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ποσειδώνος 860, Παλαιό Φαλήρο, 17561  (Tae Kwon do, Ολυμπιακό γήπεδο Φαλήρου).

 • Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα Δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

 

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού
  • Μετά τη Λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα συγκεντρώσει όλες τις έγκυρες συμμετοχές που καταχωρήθηκαν κατά τη Διάρκεια του εν λόγω Διαγωνισμού και κάθε έγκυρη συμμετοχή στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό θα αποκτήσει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στον εν λόγω Διαγωνισμό, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές, και έχουν καταγραφεί στα συστήματα της Διοργανώτριας κατά το χρονικό διάστημα της Διάρκειας του εν λόγω Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 3 των παρόντων Όρων.
  • Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διοργανώτριας, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Ιουνίου στις 13.00 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα ορισθεί από τη Διοργανώτρια, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση.
  • Από την κλήρωση θα αναδειχθούν:(α) 11 (έντεκα) τακτικοί νικητές και 11 επιλαχόντες σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 7.5 των παρόντων όρων.
  • Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω ηλεκτρονικού σχολίου στην ανάρτηση του εν λόγω Διαγωνισμού από την Διοργανώτρια, και θα τους ζητηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ενημέρωση να αποστείλουν μήνυμα στη σελίδα της Διοργανώτριας στο INSTAGRAM https://www.instagram.com/kfc_gr/. Η αποστολή του ως άνω προσωπικού μηνύματος στη Διοργανώτρια από τον νικητή αποτελεί δήλωση αποδοχής εκ μέρους του Δώρου του Διαγωνισμού.
  • Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του σχετικού Διαγωνισμού εντός του χρονικού διαστήματος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ανάρτηση του σχολίου ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με νέο σχόλιο στην ανάρτηση του εν λόγω Διαγωνισμού. σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 7.3 ανωτέρω διαδικασία, η οποία θα τηρείται, σε αυτή την περίπτωση και για τους επιλαχόντες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
  • Η ανωτέρω παράγραφος ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης και ως προς τον εν λόγω επιλαχόντα έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. ακολουθώντας κάθε φορά την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία. Διευκρινίζεται ότι εάν ουδείς νικητής ή επιλαχών δεν ανταποκριθεί κατά τα ανωτέρω για την αποδοχή του Δώρου, τότε ουδεμία ευθύνη βαρύνει τη Διοργανώτρια, η οποία δύναται είτε να μην διανέμει τα Δώρα ή να διανείμει αυτά κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση.
  • Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή του Διαγωνισμού θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση της την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων που αποδέχονται τα Δώρα.
  • Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων Όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

 

 1. Διαδικασία Παραλαβής Δώρων.
  • Οι νικητές που θα αναδειχθούν, θα λάβουν μέσω email στην διεύθυνση email που έχουν στείλει σε προσωπικό μήνυμα στο Instagram account (kfc_gr) την πρόσκληση, από την διοργάνωση του Gameathlon, στο οποίο θα αναγράφεται η διαδικασία εξαργύρωσης του Δώρου.
  • Εφόσον παρέλθει η ημερομηνία και ώρα έναρξης της προβολής, για την οποία ο νικητής έχει κερδίσει την πρόσκληση και δεν εμφανισθεί εγκαίρως, δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Διοργανώτριας για απόδοση του Δώρου και ο νικητής δεν έχει οιαδήποτε αξίωση έναντι της Διοργανώτριας άλλως παρατείται ρητώς οιασδήποτε τέτοιας αξίωσης ή δικαιώματος.

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης
  • Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 των παρόντων Όρων αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας και η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των νικητών, των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.
  • Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Διοργανώτριας.
  • Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση αλλαγής των ημερομηνιών και ωρών του Gameathlon ή ακόμα και σε περίπτωση ματαίωσης αυτών και οι νικητές δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.
  • Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική, αστική ή άλλης φύσεως προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απορρέουσα από τον παρόντα Διαγωνισμό.
  • Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας από τους παρόντες Όρους περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.
  • Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.
  • Η Διοργανώτρια δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τους παρόντες Όρους ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής κλπ.
  • Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), δίδει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους παρόντες Όρους.
  • Η Διοργανώτρια δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη εάν ο νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή καθυστέρηση ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το Δώρο εντός των τασσομένων προθεσμιών του ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον αντίστοιχο Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του..
  • Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
  • Όλοι οι Συμμετέχοντες δηλώνουν με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό ότι έλαβαν πλήρη γνώση του συνόλου των παρόντων όρων, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
  • Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, ο νικητής που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, μπορεί να διεκδικήσει και να παραλάβει το Δώρο του, αποκλειστικά και μόνο με την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης από τον γονέα ή κηδεμόνα του ή τον ασκούντα νόμιμα τη γονική μέριμνα αυτού.

 

 1. Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία:
  • Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  • Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.
  • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.
  • Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

 

 1. Τεχνικά μέσα:
  • Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
  • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στο Instagramεπιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
  • Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής της σελίδας του Instagram (https://www.instagram.com/kfc_gr/) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram και στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στο Instagramμε αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού
  • Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).
  • Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στο Instagram, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή.
  • Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Διαγωνισμού ή ο δικτυακός τόπος του Διαγωνισμού στο Instagramή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού ή στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στο Instagram.
  • Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και με τους οποίους συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα:
  • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Διοργανώτριας και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της (GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ και στ), σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  • Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια είναι:

Α) Για τους Συμμετέχοντες: όνομα χρήστη (user name) για την είσοδο στην πλατφόρμα της Διοργανώτριας στο Instagram,

 1. B) Για τους νικητές: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail,

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

 • Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων.
 • Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και Α 10.00 έως 17.00, μέσω e-mail στο info@kfc.gr. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

 

 

 1. Λοιποί όροι:
  • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.
  • Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι στον Ιστότοποwww.kfc.gr/.
  • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.
  • Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.
  • Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
  • Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών Όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.
  • Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
  • Οι παρόντες Όροι διέποντας από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες Όρους ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).