0

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.kfc.gr

 
1. Γενικά

  1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOOD PLUS Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Διεθνών Εστιατορίων», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254) (KFC), με ΑΦΜ 094283044 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, έχει δημιουργήσει την Ιστοσελίδα www.kfc.gr, μέσω της οποίας διαθέτει στο καταναλωτικό κοινό τις Υπηρεσίες, ως αυτές ορίζονται κατωτέρω.
  2. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν και ρυθμίζουν την εκ μέρους των Καταναλωτών είσοδο και περιήγηση στην Ιστοσελίδα, ως επίσης και την εκ μέρους τους χρήση των Υπηρεσιών, ως αυτές ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
  3. Η είσοδος του Καταναλωτή στην Ιστοσελίδα, η περιήγηση και υποβολή Παραγγελίας αποτελεί δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής εκ μέρους του Καταναλωτή των παρόντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως αυτοί τυχόν τροποποιηθέντες εκάστοτε ισχύουν. Τυχόν είσοδος ή/και χρήση των Υπηρεσιών μετά οιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων και των Όρων Χρήσης, ως αυτοί τροποποιηθέντες ισχύουν κατά πάντα χρόνο.
  4. Δεδομένου ότι η παροχή των Υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας περιορίζει σημαντικά την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν την είσοδο στην Ιστοσελίδα ή/και χρήση των Υπηρεσιών. Εφόσον κάποιος Καταναλωτής δεν συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης, συνίσταται να μην εισέρχεται στην Ιστοσελίδα, να μην εγγραφεί και να μην κάνει χρήση των Υπηρεσιών. Η KFC προτρέπει τους Καταναλωτές να επισκέπτονται την παρούσα σελίδα και να διαβάζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται περί τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

 
2. Ορισμοί

  1. Εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικότερα στους παρόντες Όρους Χρήσης, ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί:

«Ιστοσελίδα» σημαίνει την ηλεκτρονική διεύθυνση www.kfc.gr και τις υποσελίδες και ενότητες αυτής.

«Καταναλωτής» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο, που εισέρχεται στην Ιστοσελίδα ή/και κάνει χρήση των Υπηρεσιών.

«Κατάστημα» σημαίνει έκαστο και όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα της αλυσίδας εστιατορίων «KFC», που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα.

«Λογαριασμός» σημαίνει τον προσωπικό λογαριασμό του Καταναλωτή, που αυτός δημιουργεί για την δυνατότητα χρήσης του συνόλου των Υπηρεσιών.

«Όροι Χρήσης» σημαίνει τους παρόντες όρους χρήσης, ως ενδεχόμενα τροποποιηθέντες ισχύουν κατά πάντα χρόνο.

«Παραγγελία» σημαίνει την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας, δια της οποίας ο Καταναλωτής παραγγέλνει προϊόντα του Τιμοκαταλόγου.

«Τιμοκατάλογος» σημαίνει τα προσφερόμενα από την KFC μέσω της Ιστοσελίδας προϊόντα και αγαθά.

«Υπηρεσίες» σημαίνει τις προσφερόμενες από την KFC υπηρεσίες, ως αυτές περιγράφονται στον όρο 4 των παρόντων Όρων Χρήσης.

«KFC» σημαίνει την εταιρεία «FOOD PLUS Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Διεθνών Εστιατορίων».

 
3. Περιορισμός Ευθύνης

  1. Οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας, οι δια της Ιστοσελίδας παρεχόμενες Υπηρεσίες είναι ακριβείς, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή από διακοπές λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας.
  2. Η KFC δύναται να διακόψει ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή και την παροχή των Υπηρεσιών, χωρίς καμία ειδοποίηση και οιαδήποτε ευθύνη έναντι των Καταναλωτών. Περαιτέρω, η KFC δεν εγγυάται την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Καταναλωτών, πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την διακοπή πρόσβασης στην Ιστοσελίδα για τεχνικούς λόγους ή από προβλήματα και δυσχέρειες, που μπορεί να επηρεάσουν ή να εμποδίσουν ή αναστείλουν την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, την πρόσβαση σε αυτή και την υποβολή ή εκτέλεση Παραγγελιών.
  3. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπόχρεη η KFC για τυχόν άμεση, έμμεση, ειδική, παραδειγματική, έκτακτη, παρεπόμενη, ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση - ακόμα κι αν η KFC έχει ενημερωθεί προγενέστερα για την πιθανότητα της εν λόγω αποζημίωσης-, είτε στο πλαίσιο μιας αγωγής λόγω αθέτησης σύμβασης, αμέλειας ή άλλης περίπτωσης που επισύρει ευθύνη, όταν προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την απόδοση των στοιχείων, Υπηρεσιών, προϊόντων και υλικών που διατίθενται από την Ιστοσελίδα.

 
4. Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  1. O Καταναλωτής δύναται μέσω της Ιστοσελίδας να υποβάλλει ηλεκτρονική παραγγελία για προϊόντα του Τιμοκαταλόγου με δυνατότητα: (α) παραλαβής της παραγγελίας σε σημείο επιλογής του Καταναλωτή (Delivery) ή (β) παραλαβή της παραγγελίας από Κατάστημα KFC της επιλογής του (Click and Collect), σε αμφότερες δε τις περιπτώσεις και με δυνατότητα εκτέλεσης και παράδοσης/παραλαβής της Παραγγελίας σε προκαθορισμένο μεταγενέστερο χρονικό σημείο.
  2. Οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Δευτέρα – Κυριακή, 12:00 μ.μ.– 23:59 μ.μ., εκτός από τις περιπτώσεις όπου το ωράριο λειτουργίας των Καταστημάτων έχει εκτάκτως μεταβληθεί ή σε περιπτώσεις, στις οποίες για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η είσοδος στην Ιστοσελίδας, η χρήση των Υπηρεσιών και η υποβολή και εκτέλεση Παραγγελιών.
  3. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας παράδοσης της παραγγελίας σε σημείο επιλογής του Καταναλωτή (Delivery) αποτελεί το σημείο παραλαβής να εξυπηρετείται από Κατάστημα KFC. Επί του παρόντος εξυπηρετούνται μόνο ορισμένες περιοχές εντός Αττικής.
  4. Τυχόν προσφορές ισχύουν μέχρι την ανανέωσή τους στην Ιστοσελίδα.

 
5. Προϋποθέσεις σύνδεσης και Όροι εγγραφής στις Υπηρεσίες.

  1. Η απλή είσοδος και περιήγηση στην Ιστοσελίδα και η χρήση ορισμένων εκ των Υπηρεσιών, όπως η υποβολή Παραγγελίας δεν απαιτεί ούτε προϋποθέτει εγγραφή του Καταναλωτή και δημιουργία Λογαριασμού.
  2. Η εγγραφή στην Ιστοσελίδα είναι προαιρετική. Ωστόσο, κάποια από τα χαρακτηριστικά ή Υπηρεσίες που προσφέρονται, όπως ιστορικό παραγγελιών, συμμετοχή σε προγράμματα πιστότητας (loyalty programs), μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε Καταναλωτές που δεν έχουν εγγραφεί.
  3. Συνεπώς, και προκειμένου, ο Καταναλωτής να δύναται να έχει πρόσβαση και να κάνει χρήση όλων των παρεχόμενων μέσω της Ιστοσελίδας Υπηρεσιών, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα Λογαριασμό.
  4. Προϋπόθεση για την εγγραφή, τη σύνδεση και χρήση των Υπηρεσιών αποτελεί ο Καταναλωτής να είναι άνω των δέκα οκτώ (18) ετών και να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία. Εναλλακτικά, ο Καταναλωτής δύναται να εισέλθει στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες μέσω υφιστάμενου λογαριασμού, που διαθέτει στη Google ή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (www.facebook.com). Στις περιπτώσεις αυτές, η KFC δεν δημοσιεύει τίποτα στο προφίλ του Καταναλωτή στο Facebook. Επίσης η KFC δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία που ο Καταναλωτής έχει καταχωρήσει σε Google και Facebook, εκτός από το όνομα και το e-mail επικοινωνίας, ως μέσα ταυτοποίησης και ενημέρωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι περιορισμοί και γενικά όλες οι πολιτικές ασφάλειας χρήσης της Ιστοσελίδας παραμένουν ως έχουν και ασχέτως του τρόπου εισόδου στην Ιστοσελίδα.
  5. Διαδικασία δημιουργίας Λογαριασμού.

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας Λογαριασμού, ο Καταναλωτής θα πρέπει να συμπληρώσει προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα.

Για τη δημιουργία Λογαριασμού, ο Καταναλωτής θα πρέπει να δηλώσει τα πραγματικά στοιχεία που απαιτούνται, ήτοι: (α) Όνομα, (β) Επώνυμο, (γ) Τηλέφωνο και (δ) έγκυρη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Δ.Η.Τ.), που αποτελεί και τον κωδικό εισόδου (user name) και παράλληλα να δημιουργήσει ένα κωδικό πρόσβασης (password).

Επίσης, πριν τη δημιουργία Λογαριασμού, ο Καταναλωτής θα πρέπει να έχει διαβάσει επισταμένα, να έχει κατανοήσει πλήρως τους Όρους Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου και να τους αποδεχθεί.

Ο Καταναλωτής δηλώνει και εγγυάται ότι τα από αυτόν καταχωρούμενα στοιχεία είναι ακριβή και απολύτως αληθή.

Η Δ.Η.Τ., που καταχωρεί ο Καταναλωτής, θα πρέπει να είναι αληθινή, υπαρκτή και να είναι ο Καταναλωτής να είναι νόμιμος δικαιούχος αυτής και να ευρίσκεται υπό τον πλήρη και αποκλειστικό του έλεγχο. Προκειμένου ο κωδικός πρόσβασης να είναι έγκυρος και αποδεκτός, θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, με τουλάχιστον 1 πεζό, 1 κεφαλαίο χαρακτήρα και 1 σύμβολο.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να διατηρείται μυστικός και να μην γνωστοποιείται σε τρίτα πρόσωπα. Για μεγαλύτερη διασφάλιση, προτείνεται, όπως ο Καταναλωτής τροποποιεί τον κωδικό πρόσβασης ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η KFC δεν θα ζητήσει ποτέ από τον Καταναλωτή να αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασής του. Ο Καταναλωτής δεν θα πρέπει να γνωστοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και οιαδήποτε επικοινωνία στην οποία ζητείται από τον Καταναλωτή ο κωδικός πρόσβασης, θα πρέπει να θεωρείται ύποπτη και να αντιμετωπίζεται ως τέτοια από τον Καταναλωτή. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ενεργή τηλεφωνική σύνδεση στο όνομα του Καταναλωτή.

Ο Καταναλωτής δηλώνει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από την KFC ότι οποιοδήποτε των ανωτέρω στοιχείων δεν είναι αληθές ή/και δεν πληροί τις προϋποθέσεις και εγγυητικές δηλώσεις του Καταναλωτή, δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να ακυρώνει το Λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, ουδεμία ευθύνη δύναται να βαρύνει τη KFC.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Καταναλωτής διαπιστώσει ή θεωρήσει ενδεχόμενο ότι οιαδήποτε των ανωτέρω στοιχείων έχει τύχει υποκλοπής ή έχει γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, οφείλει να τα τροποποιήσει και να ενημερώσει άμεσα την KFC στη διεύθυνση https://www.kfc.gr/contact-us.

Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας συνίσταται, όπως ο Καταναλωτής μετά την ολοκλήρωση της εισόδου και περιήγησής του στην Ιστοσελίδα, αποσυνδέεται από την Ιστοσελίδα.

Κατά περίπτωση και ανάλογα με τη φύση της Υπηρεσίας, κατά τη διαδικασία υποβολής Παραγγελίας, θα ζητηθούν από τον Καταναλωτή περαιτέρω στοιχεία, όπως πλήρη στοιχεία διεύθυνσης παράδοσης της παραγγελίας (διεύθυνση, αριθμός, ΤΚ, όροφος, όνομα στο κουδούνι). Η καταχώριση των στοιχείων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της Παραγγελίας.

Επίσης, και ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής, μπορεί να ζητηθούν από τον Καταναλωτή ειδικότερα στοιχεία, όπως ενδεικτικά ο αριθμός πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η ημερομηνία λήξης, το όνομα κατόχου κλπ.

Εφόσον ο Καταναλωτής δεν επιθυμεί να δηλώσει τα στοιχεία αυτά, δεν θα πρέπει να κάνει χρήση των αντίστοιχων Υπηρεσιών. Εφόσον ο Καταναλωτής το επιθυμεί, οι εν λόγω πληροφορίες δύνανται να αποθηκεύονται ως στοιχεία του Λογαριασμού και να συμπληρώνονται αυτόματα σε μεταγενέστερες εισόδους στην Ιστοσελίδας και στην Ιστοσελίδας και χρήσης των Υπηρεσιών, προκειμένου να μην απαιτείται η επανεισαγωγή τους εκ μέρους του Καταναλωτή. Σκοπός της αυτόματης εισαγωγής των στοιχείων αυτών είναι να καθίσταται πιο φιλική προς αυτόν η περιήγησή του στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες.

  1. H KFC ενδέχεται να ζητήσει από τον Καταναλωτή, όπως αυτός καταχωρήσει περαιτέρω στοιχεία, εφόσον αυτό καθίσταται απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης και ταυτοποίησής του.
  2. O Καταναλωτής οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Λογαριασμό και στην Ιστοσελίδα. Ο Καταναλωτής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με την KFC μέσω του Λογαριασμού τεκμαίρεται ως προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από τον ίδιο.
  3. Ο Καταναλωτής οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την Ιστοσελίδα, Επίσης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης της Ιστοσελίδας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων πρακτικών και συμπεριφορών που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην KFC ή/και στην Ιστοσελίδα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον Καταναλωτή/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

 

 

  1. Τροποποίηση στοιχείων Λογαριασμού και διαγραφή Λογαριασμού.

Ο Καταναλωτής, κατόπιν εισόδου στο Λογαριασμό του, έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή: (α) να τροποποιήσει τις παρασχεθείσες πληροφορίες ή (β) να διαγράψει τον Λογαριασμό, ακολουθώντας τα βήματα, που περιγράφονται στα αντίστοιχα σημεία της Ιστοσελίδας.

 
6. Σύνδεση

  1. Εφόσον έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της εγγραφής και της δημιουργίας του Λογαριασμού, ο Καταναλωτής σε κάθε επόμενη είσοδο στην Ιστοσελίδα και κατόπιν σύνδεσης μέσω του Λογαριασμού, που έχει δημιουργήσει με την εισαγωγή του κωδικού εισόδου και του κωδικού πρόσβασης, θα δύναται να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες και να υποβάλλει Παραγγελία.
  2. Διαφορετικά, οποιοσδήποτε Καταναλωτής δύναται να εισέρχεται στην Ιστοσελίδα, κατά τη διαδικασία, που αναφέρεται στον όρο 5.1 των παρόντων Όρων.

 
7. Διανομή παραγγελίας σε σημείο επιλογής του Καταναλωτή (Delivery)

  1. Δημιουργία Παραγγελίας

O Καταναλωτής προκειμένου να υποβάλλει μια Παραγγελία προς διανομή σε σημείο επιλογής του, έχεις τις εξής δυνατότητες:

(α) να επιλέξει το πεδίο με την ένδειξη “ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕ ΤΩΡΑ”, προκειμένου και κατόπιν της συμπλήρωσης των στοιχείων του ή σύνδεσης μέσω υφιστάμενου λογαριασμού στη Google ή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (www.facebook.com) ή επιλογής «Συνέχεια ως Επισκέπτης», αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης και μεταφοράς στο επόμενο πλαίσιο, να επιλέξει «Delivery», προκειμένου να υποβάλλει Παραγγελία, τα προϊόντα της οποίας θα παραδοθούν σε σημείο της επιλογής του (εφόσον το σημείο αυτό εξυπηρετείται από Κατάστημα KFC).

(β) να επιλέξει το πεδίο με την ένδειξη “Μενού”, προκειμένου να περιηγηθεί στον εικονικό Τιμοκατάλογο και κατόπιν της επιλογής των προϊόντων, που επιθυμεί να παραγγείλει και προσθήκης αυτών στο «ΚΑΛΑΘΙ», της συμπλήρωσης των στοιχείων του ή σύνδεσης μέσω υφιστάμενου λογαριασμού στη Google ή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (www.facebook.com) ή επιλογής «Συνέχεια ως Επισκέπτης», αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης και μεταφοράς στο επόμενο πλαίσιο, να επιλέξει «Delivery», προκειμένου να υποβάλλει μια Παραγγελία, μέσω της προσθήκης των προϊόντων που θα επιλέξει στο «ΚΑΛΑΘΙ» και τα οποία θα παραδοθούν σε σημείο της επιλογής του (εφόσον το σημείο αυτό εξυπηρετείται από Κατάστημα KFC).

Ως παράδοση νοείται η παράδοση της παραγγελίας σε χρόνο, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 20 έως 55 λεπτά από την ολοκλήρωση και υποβολή της Παραγγελίας. Τα χρονικά όρια της άμεσης παράδοσης όσο και της παράδοσης σε προκαθορισμένη ώρα είναι ενδεικτικά, αφορούν τον μέσο χρόνο παράδοσης ολόκληρου του δικτύου των Καταστημάτων KFC την δεδομένη στιγμή και ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με τον ενδεικτικά αναγραφόμενο χρόνο παράδοσης στην Ιστοσελίδα, αποσκοπούν στην βέλτιστη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του Καταναλωτή και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικά για την KFC. Η KFC ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση, που για οποιανδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παράδοση της παραγγελίας εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων.

Παράλληλα, ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα, αντί της άμεσης παράδοσης να επιλέξει την παράδοση σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα. Στην περίπτωση αυτή, ο Καταναλωτής μπορεί να επιλέξει την παράδοση της παραγγελίας σε συγκεκριμένη ημερομηνία εντός των τριών επόμενων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της Παραγγελίας και σε ακριβή ώρα, αναγόμενη σε ζώνες των τριάντα (30) λεπτών.

Ο Καταναλωτής θα πρέπει να ευρίσκεται στο σημείο παραλαβής, το οποίο έχει δηλώσει στην Παραγγελία την προκαθορισμένη ώρα προκειμένου να παραλάβει την Παραγγελία του. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Καταναλωτής δεν ευρεθεί για χρονικό διάστημα 5 λεπτών, η KFC δύναται να ακυρώσει την Παραγγελία και διαθέσει αυτή κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια, μη φέρουσα οιαδήποτε ευθύνη φέρει και ο Καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει ή να ζητήσει αντικατάσταση ή ακύρωση της συναλλαγής του.

8. Υποβολή Παραγγελίας

Προς το σκοπό υποβολής της Παραγγελίας, ο Καταναλωτής θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία στην Ιστοσελίδα, τα οποία περιλαμβάνουν: (α) την ακριβή διεύθυνση του σημείου διανομής, (β) τον όροφο (εφόσον υπάρχει), (γ) αναγραφόμενα στοιχεία στο κουδούνι εισόδου ,(γ) τηλέφωνο επικοινωνίας και (δ) τυχόν ειδικότερα σχόλια στο σχετικό πεδίο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Καταναλωτή, με την έναρξη της Παραγγελίας δημιουργείται ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, στο οποίο συμπληρώνονται τα προϊόντα, που επιθυμεί να παραγγείλει.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωσης και υποβολή της Παραγγελίας είναι η συνολική αξία των παραγγελθέντων προϊόντων να ισούται τουλάχιστον με ποσό εννέα ευρώ (€9,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και επιβαρύνσεων. Πέραν της αξίας της Παραγγελίας, ο Καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με κανένα επιπλέον κόστος.

Η KFC καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε τα αναφερόμενα στην Ιστοσελίδα προϊόντα να είναι διαθέσιμα από όλα τα καταστήματα KFC, που εξυπηρετούν υπηρεσίες διανομής (Delivery). Ενδέχεται, όμως, κατά την εκτέλεση της Παραγγελίας από το πλησιέστερο κατάστημα να διαπιστωθεί πρόσκαιρη έλλειψη αυτών. Στην περίπτωση, αυτή η KFC θα επικοινωνήσει με τον Καταναλωτή προς σχετική ενημέρωση προτείνοντας παράλληλα εναλλακτικές.

9. Τρόποι Πληρωμής

Ο Καταναλωτής έχει τους κατωτέρω τρόπους πληρωμής της Παραγγελίας:

 1. Πληρωμή αποκλειστικά με μετρητά, κατά την παραλαβή της παραγγελίας από το διανομέα της KFC.
 2. Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα κατά την παραλαβή της παραγγελίας από το διανομέα της KFC μέσω τερματικού μηχανήματος POS.
 3. Προπληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα ή με χρήση της υπηρεσίας icard app. Η πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα διενεργείται πριν την ολοκλήρωση της υποβολής και αποστολής της Παραγγελίας. Στο οικείο τμήμα της Ιστοσελίδας, εμφαίνονται οι πιστωτικές κάρτες και το σήμα (Logo) τους, οι οποίες είναι αποδεκτές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προπληρωμής.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας ή της υπηρεσίας icard app διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών myPOS. Η σελίδα που ο Καταναλωτής εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του ή των στοιχείων της υπηρεσίας icard app είναι ασφαλής το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των στοιχείων της κάρτας ή της υπηρεσίας icard app στο «myPOS».

Από τη στιγμή που ο Καταναλωτής αποφασίσει και προχωρήσει να εξοφλήσει την Παραγγελία μέσω χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών myPOS, τεκμαίρεται ότι ο Καταναλωτής έχει λάβει γνώση και αποδεχτεί τους αντίστοιχους όρους χρήσης και διενέργειας συναλλαγών της υπηρεσίας myPOS (https://www.mypos.eu/en/terms-conditions) και η KFC δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τον ανωτέρω τρόπο.

Ο Καταναλωτής δύναται να επιλέξει το είδος του νόμιμου φορολογικού παραστατικού, που θα εκδοθεί από την KFC για κάθε Παραγγελία, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σχετική συναλλαγή, ενώ παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου. Στην περίπτωση όπου ο Καταναλωτής επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει στο στάδιο επιβεβαίωσης της παραγγελίας, στα στοιχεία παράδοσης να επιλέξει το πεδίο Έκδοση Τιμολογίου και να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία.

Εφόσον ο Καταναλωτής διαθέτει εκπτωτικό κουπόνι, δύναται να συμπληρώσει τον κωδικό που έχει, προκειμένου να επωφεληθεί της έκπτωσης, εισάγοντας το σχετικό αριθμό στο πεδίο «Τα Κουπόνια μου».

10. Ολοκλήρωση της Παραγγελίας

(α) στις περιπτώσεις πληρωμής με την ένδειξη «Μετρητά – Πληρώστε με μετρητά κατά την παράδοση» ή «Πληρώστε με την πιστωτική ή την χρεωστική σας κάρτα κατά την παράδοση μέσω του POS μας» η διαδικασία της Παραγγελίας ολοκληρώνεται με την επιλογή του πεδίου «Ολοκλήρωση παραγγελίας», ή

(β) στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής πληρωμής με την ένδειξη «Ηλεκτρονικά», κατόπιν της επιλογής του πεδίου «Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα», ο Καταναλωτής πατώντας το πεδίο «Ολοκλήρωση παραγγελίας» μεταφέρεται στη Σελίδα Πληρωμής όπου ολοκληρώνεται η πληρωμή, κατόπιν της συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων και κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πληρωμής.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Παραγγελία διαβιβάζεται προς εκτέλεση στο αρμόδιο κατάστημα KFC και ο Καταναλωτής ενημερώνεται για τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 20 έως 55 λεπτά από την ολοκλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής Παραγγελίας κατά τα οριζόμενα και στον όρο 7.1.

Η KFC δεν μπορεί να εγγυηθεί (λόγω τεχνικού περιορισμού) την αποφυγή καθυστέρησης σε σχέση με τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης, όταν ο χρόνος παράδοσης μεταβληθεί όσο ο Καταναλωτής είναι σε διαδικασία Παραγγελίας καθώς δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να ενημερωθεί ο Καταναλωτής για τυχόν αλλαγές. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι ο Καταναλωτής, μετά την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας του, θα ενημερωθεί για το χρόνο παράδοσης που ίσχυε όταν ξεκίνησε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Παραγγελίας του.

Όταν το αρμόδιο κατάστημα KFC δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον Καταναλωτή και να εκτελέσει την παραγγελία λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας και διακόπτεται η προώθηση νέων παραγγελιών σε αυτό, ο Καταναλωτής ενημερώνεται τηλεφωνικά και ακυρώνεται η παραγγελία του.

 
11. Παραλαβή παραγγελίας από κατάστημα KFC (Click and Collect)

  1. Δημιουργία Παραγγελίας

O Καταναλωτής προκειμένου να υποβάλλει μια Παραγγελία προς παραλαβή από κατάστημα KFC (Click and collect), έχεις τις εξής δυνατότητες:

(α) να επιλέξει το πεδίο με την ένδειξη “ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕ ΤΩΡΑ”, προκειμένου και κατόπιν της συμπλήρωσης των στοιχείων του ή σύνδεσης μέσω υφιστάμενου λογαριασμού στη Google ή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (www.facebook.com) ή επιλογής «Συνέχεια ως Επισκέπτης», αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης και μεταφοράς στο επόμενο πλαίσιο, να επιλέξει «Click and Collect», προκειμένου να υποβάλλει Παραγγελία, τα προϊόντα της οποίας θα παραδοθούν σε ένα από τα καταστήματα KFC, που περιλαμβάνονται στο σχετικό πίνακα στη Ιστοσελίδα.

(β) να επιλέξει το πεδίο με την ένδειξη “Μενού”, προκειμένου να περιηγηθεί στον εικονικό Τιμοκατάλογο και κατόπιν της επιλογής των προϊόντων, που επιθυμεί να παραγγείλει και προσθήκης αυτών στο «ΚΑΛΑΘΙ», της συμπλήρωσης των στοιχείων του ή σύνδεσης μέσω υφιστάμενου λογαριασμού στη Google ή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (www.facebook.com) ή επιλογής «Συνέχεια ως Επισκέπτης», αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης και μεταφοράς στο επόμενο πλαίσιο, να επιλέξει «Click and Collect», προκειμένου να υποβάλλει μια Παραγγελία, μέσω της προσθήκης των προϊόντων που θα επιλέξει στο «ΚΑΛΑΘΙ» και τα οποία θα παραδοθούν σε ένα από τα καταστήματα KFC, που περιλαμβάνονται στο σχετικό πίνακα στη Ιστοσελίδα.

Σημειώνεται ότι, λόγω των περιορισμών ένεκα της πανδημίας Covid-19, η παράδοση των προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Ως άμεση παραλαβή (Επιθυμώ η παραγγελία μου να παραδοθεί τώρα) νοείται η παραλαβή της παραγγελίας από τον Καταναλωτή από το Κατάστημα που έχει επιλέξει, σε χρόνο που κυμαίνεται από δέκα πέντε (15) έως σαράντα (40) λεπτά μετά την αποστολή της Παραγγελίας. Κατά την ολοκλήρωση και υποβολή της Παραγγελίας, στην οθόνη του Καταναλωτή θα εμφανισθεί ενημέρωση, στην οποία θα περιλαμβάνεται ο χρόνος παραλαβής, ο οποίος προκύπτει με βάση προσδιορισμού την ακριβή ώρα της αποστολής της Παραγγελίας.

Παράλληλα, ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα, αντί της άμεσης παραλαβής να επιλέξει την παραλαβή από το επιλεγέν κατάστημα KFC σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, που επιθυμεί. Στην περίπτωση αυτή, ο Καταναλωτής μπορεί να επιλέξει την παραλαβή της παραγγελίας σε συγκεκριμένη ημερομηνία εντός των τριών επόμενων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της Παραγγελίας και σε ακριβή ώρα, αναγόμενη σε ζώνες των δεκαπέντε (15) λεπτών.

Ο Καταναλωτής θα πρέπει να ευρίσκεται στο Κατάστημα παραλαβής, το οποίο έχει δηλώσει στην Παραγγελία την προκαθορισμένη ώρα προκειμένου να παραλάβει την Παραγγελία του. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Καταναλωτής δεν ευρεθεί για χρονικό διάστημα 5 λεπτών, η KFC δύναται να ακυρώσει την Παραγγελία και διαθέσει αυτή κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια, μη φέρουσα οιαδήποτε ευθύνη φέρει και ο Καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει ή να ζητήσει αντικατάσταση ή ακύρωση της συναλλαγής του.

1. Υποβολή Παραγγελίας

Προς το σκοπό υποβολής της Παραγγελίας, ο Καταναλωτής θα πρέπει απαραίτητα να επιλέξει από την λίστα των καταστημάτων KFC, που εμφανίζονται στην οθόνη το Κατάστημα, από το οποίο επιθυμεί να παραλάβει την Παραγγελία. Προς διευκόλυνση του Καταναλωτή, εμφανίζεται η ακριβής διεύθυνση εκάστου Καταστήματος. Σημειώνεται ότι εάν ο Καταναλωτής ολοκληρώσει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την Παραγγελία του με τη διαδικασία παραλαβής από συγκεκριμένο Κατάστημα (click and collect), δεν είναι δυνατό εκ των υστέρων να ζητήσει την παραλαβή από έτερο Κατάστημα KFC.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Καταναλωτή, με την έναρξη της Παραγγελίας δημιουργείται ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, στο οποίο συμπληρώνονται τα προϊόντα, που επιθυμεί να παραγγείλει. Για τις Παραγγελίες για παραλαβή από κατάστημα KFC δεν υπάρχει ελάχιστο κόστος παραγγελίας.

Η KFC καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε τα αναφερόμενα στην Ιστοσελίδα προϊόντα να είναι διαθέσιμα από όλα τα καταστήματα KFC, που εξυπηρετούν υπηρεσίες παραλαβής («Click and Collect»). Ενδέχεται, όμως, κατά την εκτέλεση της Παραγγελίας από το επιλεγέν κατάστημα να διαπιστωθεί πρόσκαιρη έλλειψη αυτών. Στην περίπτωση, αυτή η KFC θα επικοινωνήσει με τον Καταναλωτή προς σχετική ενημέρωση προτείνοντας παράλληλα εναλλακτικές.

2. Τρόποι Πληρωμής

   1. Ο Καταναλωτής δύναται να εξοφλήσει την Παραγγελία του μέσω προπληρωμής με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα ή με χρήση της υπηρεσίας icard app. Η πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα ή με χρήση της υπηρεσίας icard app διενεργείται πριν την ολοκλήρωση της υποβολής και αποστολής της Παραγγελίας. Στο οικείο τμήμα της Ιστοσελίδας, εμφαίνονται οι πιστωτικές κάρτες και το σήμα (Logo) τους, οι οποίες είναι αποδεκτές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με χρήση της υπηρεσίας icard app διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών και δια της υπηρεσίας myPOS. Η σελίδα που ο Καταναλωτής εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του ή των στοιχείων της υπηρεσίας icard app είναι ασφαλής το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των στοιχείων της κάρτας ή της υπηρεσίας icard app στο myPOS.

Από τη στιγμή που ο Καταναλωτής προχωρήσει και εξοφλήσει την Παραγγελία μέσω χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών myPOS, τεκμαίρεται ότι ο Καταναλωτής έχει λάβει γνώση και αποδεχτεί τους αντίστοιχους όρους χρήσης και διενέργειας συναλλαγών της υπηρεσίας myPOS (https://www.mypos.eu/en/terms-conditions) και η KFC δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τους ανωτέρω τρόπους.

Ο Καταναλωτής δύναται να επιλέξει το είδος του νόμιμου φορολογικού παραστατικού, που θα εκδοθεί από την KFC για κάθε Παραγγελία, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σχετική συναλλαγή, ενώ παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου. Στην περίπτωση όπου ο Καταναλωτής επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει στο στάδιο επιβεβαίωσης της παραγγελίας, στα στοιχεία παράδοσης να επιλέξει το πεδίο Έκδοση Τιμολογίου και να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία.

Εφόσον ο Καταναλωτής διαθέτει εκπτωτικό κουπόνι, δύναται να συμπληρώσει τον κωδικό που έχει, προκειμένου να επωφεληθεί της έκπτωσης, εισάγοντας το σχετικό αριθμό στο πεδίο «Τα Κουπόνια μου».

3. Ολοκλήρωση της Παραγγελίας

Κατόπιν της επιλογής του πεδίου «Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα», ο Καταναλωτής πατώντας το πεδίο «Ολοκλήρωση παραγγελίας» μεταφέρεται στη Σελίδα Πληρωμής όπου ολοκληρώνεται η πληρωμή, κατόπιν της συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων και κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πληρωμής.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Παραγγελία διαβιβάζεται προς εκτέλεση στο αρμόδιο κατάστημα KFC. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Καταναλωτής δεν έχει επιλέξει την παραλαβή από επιλεγέν κατάστημα KFC σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, ο Καταναλωτής ενημερώνεται για τα στοιχεία του καταστήματος (διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας), τον αναμενόμενο χρόνο παραλαβής, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 15 έως 40 λεπτά από την ολοκλήρωση και υποβολή της Παραγγελίας.

Ο Καταναλωτής θα πρέπει να προσέλθει στο επιλεγέν Κατάστημα την συμφωνημένη ώρα παραλαβής, κατά περίπτωση, προκειμένου να παραλάβει την παραγγελία του. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Καταναλωτής εμφανισθεί καθυστερημένα για την παραλαβή της Παραγγελίας του, με αποτέλεσμα τα παραγγελθέντα προϊόντα να ενδέχεται να μην διατηρούν τις ιδιότητες, που είχαν κατά το χρόνο της συμφωνηθείσας παραλαβής (ενδεικτικά να έχουν κρυώσει τα προϊόντα της Παραγγελίας), η KFC ουδεμία ευθύνη φέρει και ο Καταναλωτής οφείλει να καταβάλλει την αξία της Παραγγελίας του, εφόσον έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή στο Κατάστημα και δεν μπορεί να υπαναχωρήσει ή να ζητήσει αντικατάσταση ή ακύρωση της συναλλαγής του.

Σε κάθε περίπτωση, το κατάστημα KFC, που εκτελεί την Παραγγελία, είναι υποχρεωμένο να την διατηρήσει για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) λεπτών από την προκαθορισμένη ώρα παραλαβής. Μετά το χρονικό εκείνο σημείο, το Κατάστημα KFC, έχει την δυνατότητα και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να διαθέσει την Παραγγελία. Τα χρονικά όρια της άμεσης παραλαβής όσο και της παραλαβής σε προκαθορισμένη ώρα είναι ενδεικτικά, αφορούν τον μέσο χρόνο παραλαβής του δικτύου των Καταστημάτων KFC την δεδομένη στιγμή και ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με τον ενδεικτικά αναγραφόμενο χρόνο παραλαβής στην Ιστοσελίδα, αποσκοπούν στην βέλτιστη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του Καταναλωτή και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικά για την KFC, η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση, που για οποιανδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παραλαβή της Παραγγελίας εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων.

Η KFC δεν μπορεί να εγγυηθεί (λόγω τεχνικού περιορισμού) την αποφυγή καθυστέρησης σε σχέση με τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης, όταν ο χρόνος παράδοσης μεταβληθεί όσο ο Καταναλωτής είναι σε διαδικασία Παραγγελίας καθώς δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να ενημερωθεί ο Καταναλωτής για τυχόν αλλαγές. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι ο Καταναλωτής, μετά την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας του, θα ενημερωθεί για το χρόνο παράδοσης που ίσχυε όταν ξεκίνησε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της παραγγελίας του.

Όταν το αρμόδιο κατάστημα KFC δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον Καταναλωτή και να εκτελέσει την Παραγγελία λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας και διακόπτεται η προώθηση νέων παραγγελιών σε αυτό, ο Καταναλωτής ενημερώνεται τηλεφωνικά και ακυρώνεται η Παραγγελία.

 
12. Πολιτική επιστροφών/ ακυρώσεων παραγγελιών

  1. Πολιτική Επιστροφών

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί: (α) αναντιστοιχία μεταξύ της Παραγγελίας και των προϊόντων που παραδίδονται ή παραλαμβάνονται από Κατάστημα ή (β) ότι η ποιότητα των παραδιδόμενων προϊόντων δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα των προϊόντων της KFC, ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει ισόποση αποζημίωση σε είδος (ενδεικτικά, αντικατάσταση ειδών ή δωρεάν παροχή σε επόμενη παραγγελία).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον πρόκειται για παράδοση Παραγγελίας σε σημείο επιλογής του Καταναλωτή (Delivery) ο Καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα είτε με e-mail στη διεύθυνση https://www.kfc.gr/contact-us/ είτε τηλεφωνικά στο 2106870099 με το τηλεφωνικό κέντρο της KFC, το οποίο επικοινωνεί και συντονίζει τα αρμόδια τμήματα (τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, υπεύθυνοι Λειτουργίας κλπ) και να γνωστοποιήσει το περιστατικό και προκειμένου για την επιβεβαίωση του περιστατικού και τους επιμέρους όρους της ισόποσης αποζημίωσης σε είδος.

Αντίστοιχα, εφόσον πρόκειται για παραλαβή της Παραγγελίας από επιλεγέν Κατάστημα KFC (Click and Collect) ο Καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει τον υπεύθυνο του Καταστήματος κατά την παραλαβή της Παραγγελίας σχετικά και για τους επιμέρους όρους της αποζημίωσης σε είδος.

2. Πολιτική Ακυρώσεων Παραγγελίας

Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής της Παραγγελίας και την ηλεκτρονική υποβολή, ο Καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει την Παραγγελία του, αφαιρώντας τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι του. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί η υποβολή της Παραγγελίας, ο Καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία μόνο τηλεφωνικά και μόνο εάν η παραγγελία δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει εκδοθεί παραστατικό πώλησης.

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας παραγγελίας, για την οποία έχει επιλεγεί ως μέσο πληρωμής η πιστωτική κάρτα, η ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται μόνο από τον προϊστάμενο (Supervisor) του Τηλεφωνικού Κέντρου της KFC.

Όταν η Παραγγελία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, ο Καταναλωτής ενημερώνεται τηλεφωνικά και ακυρώνεται η Παραγγελία του.

 
13. Πολιτική Απορρήτου- Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Γενικά

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά τα στοιχεία και πληροφορίες, τις οποίες γνωστοποιεί ο Καταναλωτής στη KFC και η KFC συλλέγει από τους Καταναλωτές της Ιστοσελίδας και ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες από την KFC.

Η εκ μέρους του Καταναλωτή είσοδος και χρήση της Ιστοσελίδας και των προσφερόμενων στην Ιστοσελίδα Υπηρεσιών, τεκμαίρεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτόν κάθε και όλων των παρόντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών και τις πολιτικών, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ως οι Όροι Χρήσης ενδεχόμενα τροποποιηθέντες ισχύουν.

2. Σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες (web sites).

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες (websites), οι οποίες δεν ελέγχονται από την KFC αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές γίνεται αποκλειστικά με κίνδυνο και ευθύνη των Καταναλωτών ή επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτών.

Η Πολιτική Απορρήτου της KFC δεν εφαρμόζεται, δεν ισχύει και δεν καταλαμβάνει ιστοσελίδες τρίτων ή εφαρμογές στις οποίες ο Καταναλωτής ενδεχομένως κατευθυνθεί μέσω της Ιστοσελίδας, ή για πληροφορίες τις οποίες παρέχει σε τρίτους ή συλλέγονται από τρίτους. Οι Καταναλωτές καλούνται να διαβάζουν λεπτομερώς τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων, των οποίων σύνδεσμοι περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλουν να απευθύνονται οι επισκέπτες/χρήστες. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των Καταναλωτών/ επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση εκ μέρους της KFC.

Η KFC δεν προσυπογράφει ούτε εγκρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις ιστοσελίδες στις οποίες αποκτάται πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Θα πρέπει πάντοτε να γίνεται έλεγχος της διεύθυνσης του Ομοιόμορφου Εντοπιστή Πόρων (URL) που παρέχεται στον διακομιστή (browser) του Καταναλωτή για να διαπιστώσει ο Καταναλωτής, εάν βρίσκεται ακόμα στην Ιστοσελίδα ή αν έχει μετακινηθεί σε άλλη ιστοσελίδα. Η KFC και η Ιστοσελίδα, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων (websites) αυτών.

3. Cookies

Χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα μας www.kfc.gr cookies, με σκοπό: (α) να κάνουμε ακόμα καλύτερη την περιήγηση και την εμπειρία σας στην Ιστοσελίδα και τις υποσελίδες και ενότητες αυτής (β) για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της Ιστοσελίδα και (γ) για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των παρεχόμενων από την Ιστοσελίδα Υπηρεσιών.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται, οι αναλυτικοί όροι και η ειδικότερη πολιτική χρήσης των cookies περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα «Ρυθμίσεις και Πολιτική Cookies», στην οποία μπορείτε να μεταφερθείτε πατώντας στην επιλογή που βλέπετε κατωτέρω.

Παρακαλούμε, όπως μεταφερθείτε στην οικεία Ενότητα και διαβάσετε τους αναλυτικούς όρους και την ειδικότερη πολιτική χρήσης των cookies.

Επιλέγοντας «Αποδοχή» επιβεβαιώνετε πως έχετε διαβάσει τους όρους και την πολιτικής χρήσης των Cookies και παράλληλα παρέχετε τη συναίνεση και τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, σύμφωνα με την σχετική Πολιτική μας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES (link)

NAI, ΑΠΟΔEXOMAI  (button)

4. Προσωπικά Δεδομένα.

Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσων επισκέπτονται την Ιστοσελίδα αποτελεί προτεραιότητα της KFC, ώστε οι Καταναλωτές να απολαμβάνουν όλες τις Υπηρεσίες με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Στα πλαίσια αυτής της διαρκούς προσπάθειας, η KFC εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία έχει σκοπό την περιγραφή και επεξήγηση της φύσης και του τρόπου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και τα δικαιώματά σας.

Στην ενότητα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφονται αναλυτικά οι όροι της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, που εφαρμόζει και τηρεί η KFC, στην οποία μπορείτε να μεταφερθείτε πατώντας στην επιλογή που βλέπετε κατωτέρω.

Παρακαλούμε, όπως μεταφερθείτε στην οικεία Ενότητα και διαβάσετε τους αναλυτικούς όρους και την ειδικότερη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επιλέγοντας «Αποδοχή» επιβεβαιώνετε πως έχετε διαβάσει τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και παράλληλα παρέχετε τη συναίνεση και τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την σχετική Πολιτική μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (link)

NAI, ΑΠΟΔEXOMAI  (button)

 
14. Πνευματική Ιδιοκτησία.

  1. Κάθε και όλα τα ευρισκόμενα και περιγραφόμενα στην Ιστοσελίδα στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία είναι δεκτικά προστασίας με βάση τη πνευματική, βιομηχανική και διανοητική ιδιοκτησία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εικόνες, λογότυπα, σήματα, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα κλπ), αποτελούν πλήρη και αποκλειστική πνευματική, βιομηχανική και διανοητική ιδιοκτησία της KFC και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Κοινοτικού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
  2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση και εν γένει εκμετάλλευση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και πάροχο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

 
15. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

  1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.
  2. Σε κάθε περίπτωση, η KFC διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Όρων Χρήσης περιλαμβανομένων και των όρων προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Απορρήτου, κατόπιν ενημέρωσης των Καταναλωτών/επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/ Καταναλωτής δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

 
16. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

  1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, ως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, κατόπιν οιασδήποτε τροποποίησης αυτών, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
  2. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των Υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

 
17. Επικοινωνία

  1. Εφόσον οιοσδήποτε επισκέπτης της Ιστοσελίδας ή/και Καταναλωτής, που κάνει χρήση των παρεχόμενων Υπηρεσιών επιθυμεί να επικοινωνήσει με την KFC για θέματα που αφορούν στους παρόντες Όρους Χρήσης μπορεί να επικοινωνήσει με την KFC με τους κατωτέρω τρόπους επικοινωνίας:
 • Τηλεφωνικά στο 2106870099 (από τις 12:00 μ.μ. έως τις 23:30 μ.μ.).
 • Τηλεφωνικά στο 2113007300 (από τις 09:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ.).
 • Με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα: http://www.kfc.gr/contact-us
 • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Food Plus Α.Ε.Β.Ε., Λ. Κηφισίας αρ. 250-254, 145 62 Χαλάνδρι Αττικής.

 

 

Όροι συμμετοχής στους Διαγωνισμούς “Lucky Seat

Με δώρα δύο (2) ενός MEGA BUCKET KFC

 1. Διαγωνισμός – Διοργάνωση: Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «VILLAGE ROADSHOW OPERATION ΕΛΛΑΣ» (εφεξής ο "Διοργανωτής"), που εδρεύει στην ΠΑΙΑΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ, στην οδό 40,2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΣΕΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, αρ. 1, διοργανώνει για λογαριασμό της “ FOOD PLUS Α.Ε.Β.Ε. ” (εφεξής «FOOD PLUS» ή “KFC”) που εδρεύει στην οδό Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, αρ. 250-254 στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, διαγωνισμό υπό τον τίτλο "Lucky Seat" (Διαγωνισμός).
 2. Ο Διαγωνισμός θα αφορά στους επισκέπτες σε επιλεγμένες αίθουσες του Village Cimenas στο The Mall Athens, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, θα γίνουν από το Διοργανωτή δύο (2) συνολικά κληρώσεις, κατά το χρονικό διάστημα 15/12 έως 09/01, σε επιλεγμένες αίθουσες των Village Cinemas @the Mall Athens, σε τυχαίες θέσεις. Η συμμετοχή πραγματοποιείται απλά με την αγορά εισιτηρίου και την παρουσία στο χώρο των Village Cinemas στο The Mall Athens.

 1. Κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να έχει διαβάσει και να έχει αποδεχτεί πλήρως τους παρόντες όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής οι «Όροι»).
 2. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στο χώρο των Village Cinemas ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των προσωπικών του πληροφοριών οι οποίες και θα ζητηθούν στην περίπτωση που αναδειχθεί νικητής.
 3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εναλλακτικά, θα πρέπει η συμμετοχή να πραγματοποιείται με την συγκατάθεση του κηδεμόνα. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι καθώς και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, των εταιριών, Village Cinemas, FOOD PLUS, καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους καθώς και τα άτομα με τα οποία τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα που έχουν ενεργό σύμφωνο συμβίωσης.

Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και πάντως αν είναι ανήλικοι δεν έχουν εξασφαλίσει τη σχετική γονική συναίνεση (ή όποιου ασκεί τη γονική μέριμνα). Η εν λόγω συναίνεση θα πρέπει να αποδειχθεί και μέσω υπογραφής κατά τη διάρκεια παραλαβής τυχόν δώρου.

(β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους και δεν τους έχουν ρητά και πλήρως αποδεχτεί,

(γ) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ή/και των συνδεδεμένων με τον Διοργανωτή επιχειρήσεων, καθώς και τα πρόσωπα συγγένειας α' και β' βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών (όπως ορίζονται στον όρο 2 ανωτέρω) καθώς και τα άτομα με τα οποία τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα που έχουν ενεργό σύμφωνο συμβίωσης.

(δ) όσοι δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Επίσης, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη του, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η μη αγορά εισιτηρίου για τη προβολή κατά την οποία γίνεται η κλήρωση.

Σε κάθε περίπτωση ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα αποκλεισμού σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού οποιουδήποτε επισκέπτη/συμμετέχοντα από το Διαγωνισμό που συμμετέχει κατά παράβαση των Όρων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία  και θα ευθύνονται απέναντι στο Διοργανωτή για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν από τυχόν τέτοιες ενέργειες.

 1. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες εκτός από τα έξοδα του εισιτηρίου εισόδου τους στις αίθουσες των Village Cinemas @the Mall Athens για τις προβολές που θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις.

Διευκρινίζεται επίσης ρητώς ότι ο Διοργανωτής ή/και η FOOD PLUS, διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τους παρόντες όρους, να τροποποιήσουν ή και να ακυρώσουν τον Διαγωνισμό, χωρίς καμία προειδοποίηση και οι συμμετέχοντες δεν έχουν οιαδήποτε αξίωση έναντι του Διοργανωτή ή/και της FOOD PLUS από τις ανωτέρω αιτίες άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

 1. Διάρκεια Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής των Διαγωνισμών Lucky Seats ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 15/12/2022 έως την 09/01/2023, ώρα 23:59:59 (εφεξής «Διάρκεια»).

Κατά τη διάρκεια του ως άνω χρονικού διαστήματος, θα πραγματοποιηθούν συνολικά 2 κληρώσεις σε ημέρες και ώρες προβολής που θα αποφασίσει ο Διοργανωτής με τη σύμφωνη γνώμη των Village Cinemas.

Η Διοργανώτρια από κοινού με την KFC και κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση θα επιλέγουν την ακριβή ημέρα και ώρα προβολής για την οποία θα γίνεται έκαστη κλήρωση και από έκαστη κλήρωση θα προκύπτει ένας νικητής και συνολικά δύο (2) νικητές που θα κερδίσουν τα Δώρα.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα συνιστούν δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και πλήρη αποδοχή των Όρων.

 1. Δώρα - Ανάδειξη Νικητών του Διαγωνισμού: Τα δώρα του Διαγωνισμού αφορούν συνολικά σε δύο (2) κουπόνια (Κουπόνια και έκαστο Κουπόνι), έκαστο των οποίων θα αφορά στην αγορά ενός MEGA BUCKET, που περιλαμβάνει: 6 COB (κομμάτια κοτόπουλου) + 8 Crispy Strips (τραγανά φιλετάκια από στήθος κοτόπουλου) + 8 Hot Wings (καυτερές φτερούγες)

Έκαστο δώρο θα απονέμονται σε 1 νικητή ανά κλήρωση.

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

Οι νικητές αναδεικνύονται μέσω κλήρωσης τυχαίων θέσεων πριν την έναρξη της προβολής της ταινίας και μετά την εκπομπή του διαφημιστικού μηνύματος της KFC, θα ανακοινώνεται στους παρευρισκόμενους η νικήτρια θέση, ενώ ο νικητής θα παραλαμβάνει το Δώρο του επι τόπου. Ο  Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τους νικητές και να προβεί σε κάθε διαφημιστική χρήση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εφόσον σε αυτό συναινούν και οι νικητές.

Σε περίπτωση που κάποια από τις κληρωθείσες θέσεις είναι κενή, για το δώρο που αντιστοιχεί σε αυτήν την θέση θα επαναληφθεί η κλήρωση lucky seat.

Ο νικητής θα πρέπει να ενημερώσει τον Διοργανωτή για τα προσωπικά του στοιχεία, προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η παράδοση του δώρου.

 1. Αίρεση κατακύρωσης των Δώρων: Η κατακύρωση του Δώρου του Διαγωνισμού τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής από τον Νικητή του Δώρου αυτού σχετικής δήλωσης αποδοχής του. Σε περίπτωση που ο Νικητής δεν προσέλθει για την παραλαβή του δώρου ή/και δεν δεχθεί να υπογράψει την ανωτέρω δήλωση αποδοχής του Δώρου του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου αυτού, Επιπλέον, προϋπόθεση κατακύρωσης του Δώρου είναι επίδειξη στο Διοργανωτή από τον Νικητή του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του εν λόγω Νικητή και ότι είναι άνω των 16 ετών. Εκ νέου διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση που ο Νικητής είναι ανήλικος τότε η κατακύρωση του εν λόγω Δώρου τελεί υπό την αίρεση της ρητής συναίνεσης και αποδοχής του από τον/τους ασκούντα/τες την γονική μέριμνα του, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς Νικητής δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός Νικητής σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα.

Έκαστος Νικητής θα πρέπει να εξαργυρώσει το Κουπόνι του σε κάποιο κατάστημα της αλυσίδας KFC και το αργότερο μέχρι την 31/03/24]. Διευκρινίζεται ότι η εξαργύρωση του Κουπονιού γίνεται μόνο με φυσική παρουσία σε κατάστημα (dine in ή take away) και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παραγγελίες για παράδοση εκτός καταστήματος (delivery) είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά (μέσω site ή application).

 1. Ευθύνη: Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα ανωτέρω Δώρα, για το οποίο ο Νικητής του θα πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στους κατασκευαστές/παρόχους του Δώρου. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Δώρο του Διαγωνισμού. Επίσης, ο Διοργανωτής δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε Νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή ή των τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό του.

Ο Διοργανωτής και η KFC δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη σχετικά με τυχόν διατροφικές συνήθειες ή ιδιαιτερότητες και αλλεργίες των συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή ή της KFC.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Διοργανωτή.

 1. Δημοσιότητα: Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.kfc.gr/page/terms-and-conditions και θα βρίσκονται αναρτημένοι εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του.
 2. Πληροφορίες – Παράπονα: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό: 210 6870099, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 12.00 έως τις 00.00.
 3. Προσωπικά Δεδομένα: Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι ως εκτελών την επεξεργασία, δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, παρά μόνο αυτά των Νικητών (εφόσον ο τελευταίος τα προσκομίσει), με αποκλειστικό στόχο την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων σε αυτόν.

Δηλώνεται ότι μετά την παράδοση του Δώρου οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων, του Νικητή ή και τυχόν αναπληρωματικών του Διαγωνισμού, θα καταστραφούν μετά την παρέλευση 90 ημερών, εκτός αν άλλως επιτρέπεται η επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες Όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 2. Αποδοχή των Όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και ρητή αποδοχή των παρόντων Όρων.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους Όρους δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) Τα προσωπικά τους στοιχεία τα οποία δηλώνουν στα πλαίσια του Διαγωνισμού αυτού δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά είναι αποκλειστικά και μόνον τα δικά τους και ότι τα προσωπικά τους αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,

(β) είναι άνω των 16 ετών και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και εφόσον είναι ανήλικοι έχουν λάβει τη ρητή συναίνεση του/των ασκούντος/των την γονική μέριμνα,

(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στον εν λόγω Διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχουν,

(δ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στον εν λόγω Διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχουν,

(ε) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου,

(στ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί o Διοργανωτής τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού,

(ζ) παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στο Διοργανωτή ή/και τη Food Plus για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, καθώς και των προσωπικών τους στοιχείων, εφόσον αυτός το επιθυμεί, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, του διαδικτύου (Internet).

(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στο Διοργανωτή για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος με το Διαγωνισμό, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Ο Διοργανωτής και η Food Plus επίσης διατηρούν το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση του Nικητή και την απόδοση των Δώρου,

(θ) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του Διοργανωτή σε περίπτωση που ο τελευταίος κρίνει ότι κάποιος Συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους