0

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - «CHICKEN MASTER MASTERCLASS»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«CHICKEN MASTER MASTERCLASS»

ΜΕ ΔΩΡΑ: 6 PLAY STATION 5, 3 APPLE IPHONE 12 Pro, 3 Blaupunkt πατίνια ΚΑΙ 50 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ KFC ΑΞΙΑΣ 10 ΕΥΡΩ

 

 

Αντικείμενο της Ενέργειας.

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOOD PLUS Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Διεθνών Εστιατορίων» με τον διακριτικό τίτλο «FOOD PLUS Α.Ε» (Διοργανώτρια), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 250-254 και εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της «kfc.gr/masterclass/»(Ιστοσελίδα) την παρούσα προωθητική ενέργεια (Ενέργεια).
 2. Η Ενέργεια διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (Όροι), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας (ως ορίζεται στον όρο 3.1 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Ενέργειας [www.kfc.gr/masterclass/oroidiagonismou] (Ιστότοπος).
 3. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον Ενέργεια για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο της Ενέργειας.
 4. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Ενέργεια να επισκέπτεται τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας kfc.g, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 

 

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ενέργεια (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Εάν ο Συμμετέχων είναι ανήλικος, η συμμετοχή του στην Ενέργεια, θα πρέπει να γίνεται από τους γονείς/κηδεμόνες ή ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού.
 2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στην Ενέργεια: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 
 3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Ενέργεια κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

 

 

 

Διάρκεια της Ενέργειας. 

 1. H διάρκεια της Ενέργειας είναι από την 21/11/2021 και από ώρα 18:00 μ.μ. έως και την 31/1/2022 και ώρα 23:59 μ.μ. (Διάρκεια).
 2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της Ενέργειας, καμία συμμετοχή σε αυτή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στην Ενέργεια αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.
 3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση της Ενέργειας. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο.

 

Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Ενέργεια θα αναρτώνται στον Ιστότοπο, θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων Όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις τους.

 

 

Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια

 1. Η συμμετοχή στον Ενέργεια δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.
 2. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Ενέργεια θα πρέπει κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας, ως ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω, να εισέλθουν στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.kfc.gr και να δημιουργήσουν λογαριασμό. Ειδικότερες οδηγίες, όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού παρέχονται στη ιστοσελίδα https://www.kfc.gr/page/terms-and-conditions. Διευκρινίζεται ότι, πριν τη δημιουργία λογαριασμού, ο Συμμετέχων θα πρέπει να έχει διαβάσει επισταμένα, να έχει κατανοήσει πλήρως τους Όρους Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας και να τους αποδεχθεί. Επίσης, ο Συμμετέχων έχει τη δυνατότητα, αποδεχόμενος το σχετικό πεδίο να εγγραφεί στη σχετική λίστα, προκειμένου να λαμβάνει από τη Διοργανώτρια νέα και αποκλειστικές προσφορές.
 3. Εφόσον κάποιος Συμμετέχων έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό, θα δύναται να εγγραφεί και στην Ενέργεια συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία (Email, κωδικός). Και στην περίπτωση αυτή, ο Συμμετέχων θα πρέπει να έχει διαβάσει επισταμένα, να έχει κατανοήσει πλήρως τους Όρους Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου και να τους αποδεχθεί. Επίσης, ο Συμμετέχων έχει τη δυνατότητα, αποδεχόμενος το σχετικό πεδίο να εγγραφεί στη σχετική λίστα, προκειμένου να λαμβάνει από τη Διοργανώτρια νέα και αποκλειστικές προσφορές
 4. Η συμπλήρωση των στοιχείων και η δημιουργία λογαριασμού ή/και η εγγραφή στην Ενέργεια συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του συμμετέχοντα στην Ενέργεια και στην Κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της Ενέργειας από τον Συμμετέχοντα. Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στην Ενέργεια.
 5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη Διάρκεια της Ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3 των παρόντων Όρων, υποβάλλοντας μία (1) μόνο συμμετοχή και για όλη τη Διάρκεια της Ενέργειας και για να κερδίσει μία μόνο φορά. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με ίδια τουλάχιστον δύο στοιχεία συμμετέχοντος (λ.χ. με ίδιο ονοματεπώνυμο και ίδιο email, ή με ίδιο ονοματεπώνυμο και ίδιο αριθμό κινητού τηλεφώνου κτλ.), θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές, θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε ασκηθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.
 6. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα: (α) να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο ή/και (β) να μην λαμβάνει υπ’ όψιν της ως συμμετοχές ή/και να αφαιρέσει ή/και να ακυρώσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή, το περιεχόμενο της οποίας είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους.

 

 

 

Συμμετοχή στο “Chicken Master Masterclass”

 1. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των βημάτων και ενεργειών για τη συμμετοχή στην Ενέργεια και την Κλήρωση, ως αυτά ορίζονται υπό παράγραφο 4 ανωτέρω, έκαστος Συμμετέχων, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να παρακολουθήσει τρία (3) βίντεο με αντικείμενο τα προϊόντα KFC και τις υπηρεσίες της Διοργανώτριας και τα οποία τρία (3) βίντεο είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα. 
 2. Μετά την παρακολούθηση των εν λόγω βίντεο, ο Συμμετέχων καλείται να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις με βάση τα βίντεο και εφόσον απαντήσει σωστά ο Συμμετέχων θα λαμβάνει στο e-mail που έχει δηλώσει το αποδεικτικό επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων “Chicken Masterclass” σε μορφή πτυχίου, και παράλληλα θα λαμβάνει 3 κουπόνια, υπό την μορφή εκπτωτικού κωδικού για αγορές μέσω της υπηρεσίας click & collect, στο kfc.gr ή στο KFC App μέχρι 30/6/2022, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 9.

 

 

 

Έγκυρες Συμμετοχές

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Ενέργειας, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Ενέργειας μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Ενέργειας και (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. 
 2. Περαιτέρω και ειδικά για τα Chicken Masterclass, έκαστος Συμμετέχων θα λαμβάνει τα εκπτωτικά κουπόνια και η συμμετοχή του θεωρείται έγκυρη, εφόσον έχει παρακολουθήσει και τα τρία (3) βίντεο και έχει απαντήσει σωστά στις τρείς (3) σχετικές ερωτήσεις κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 ανωτέρω. Σε περίπτωση μη επιτυχούς απάντησης στις ερωτήσεις, ο Συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα, να απαντήσει εκ νέου στις ερωτήσεις, προκειμένου να λάβει τα εκπτωτικά κουπόνια.
 3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους.
 4. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

 

 

 

Δώρα. 

 1. Τα δώρα της Ενέργειας (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι: 

 

(α) 6 νικητές θα κερδίσουν από ένα Play Station 5,

(β) 3 νικητές θα κερδίσουν από ένα Apple Iphone 12 pro,

(γ) 3 νικητές θα κερδίσουν ένα πατίνι Blaupunkt, και

(δ) 50 νικητές θα κερδίσουν από μια δωροεπιταγή για αγορά από τα καταστήματα KFC, αξίας 10 Ευρώ, λήξης 30/6/2022 που μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο μέσω της υπηρεσίας click & collect στο kfc.gr ή στο KFC App

 

Όσοι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθηση των βίντεο του “Chicken Master Masterclass” και τη διαδικασία των ερωτήσεων, λαμβάνουν επιπλέον κουπόνια, τα οποία εξαργυρώνουν, σύμφωνα με τον όρο 9.2. Αναλυτικότερα τα κουπόνια αντιστοιχούν σε:

 

(α) 1 δωρεάν original twister

(β) 1 δωρεάν hot lunch box

(γ) 1 grander burger  

Για την εξαργύρωση του κουπονιού απαιτείται αγορά προϊόντων KFC. Κάθε κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί σε παραγγελία άνω των 10 € και κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1, το οποίο επισυνάπτεται στους παρόντες Όρους και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Τα κουπόνια εξαργυρώνονται ξεχωριστά και δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην ίδια παραγγελία.

 

Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

 

 

 

Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Ενέργειας και Επικοινωνία 

 1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στην Ενέργεια καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στην Ενέργεια, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές, και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διοργανώτριας για το χρονικό διάστημα της Διάρκειας του Ενέργειας, κατά τον όρο 3.
 2. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Διοργανώτρια στις 8/2/2022  και ώρα 13:00 μ.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα ορισθεί από τη Διοργανώτρια.
 3. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν:

 

(α) έξι (6) νικητές και έξι (6) επιλαχόντες, κατά σειρά προτεραιότητας, για έκαστο Δώρο Play Station 5, 

(β) τρεις (3) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες, κατά σειρά προτεραιότητας, για έκαστο Δώρο Apple Iphone 12 pro,

(γ) τρεις (3) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες, κατά σειρά προτεραιότητας, για έκαστο Δώρο πατίνι Blaupunkt, και

(δ) πενήντα (50) νικητές και είκοσι πέντε (25) επιλαχόντες, κατά σειρά προτεραιότητας, για έκαστο Δώρο δωροεπιταγή για αγορά από τα καταστήματα KFC, αξίας 10 Ευρώ με λήξη 31/6/2022 που μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο μέσω της υπηρεσίας click & collect στο kfc.gr ή στο KFC App και κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 των παρόντων Όρων.

 

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει από τη Διοργανώτρια, μόλις επιβεβαιώσουν οι νικητές την αποδοχή των δώρων τους, με σχετική ανάρτηση στην Ιστοσελίδα, ενώ οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω προσωπικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 1. Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω αποστολής προσωπικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail που είχαν δηλώσει και θα τους ζητηθεί εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την ενημέρωση να αποστείλουν απαντητικό e-mail, με το οποίο θα δηλώνουν ότι αποδέχονται το Δώρο.
 2. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή εντός του χρονικού διαστήματος των εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη λήψη του αρχικού προσωπικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των εβδομήντα δύο (72) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή προσωπικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail που είχε δηλώσει και σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία, η οποία θα τηρείται, σε αυτή την περίπτωση και για τους επιλαχόντες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
 3. Επίσης, οιοσδήποτε νικητής που δεν έχει απαντήσει εντός των εβδομήντα δύο (72) ωρών χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην διάθεση του με οποιαδήποτε διαδικασία στον επιλαχών νικητή.
 4. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση της την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων που αποδέχονται τα Δώρα. Εάν οι νικητές είναι ανήλικοι, τα Δώρα τους θα παραλαμβάνονται από τους γονείς/κηδεμόνες ή ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών.
 5. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων Όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στον Ενέργεια ή/και στα Chicken Masterclass, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

 

 

 

Διαδικασία Παραλαβής Δώρων.

 1. Εφόσον οι νικητές των Δώρων της Ενέργειας, ως αυτά περιγράφονται στις περιπτώσεις (α), (β), (γ) και (δ) του όρου 7.1. αποστείλουν εγκαίρως το εν λόγω απαντητικό αποδοχής, κατά τα οριζόμενα στον όρο 8, το Δώρο θα τους αποσταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχουν δηλώσει με courier από τη Διοργανώτρια.
 2. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθηση των Chicken Masterclass κατά τα οριζόμενα στον όρο 5 θα λάβουν εκπτωτικά κουπόνια αξίας [•] εκάστου, τα οποία θα λάβουν στο e-mail που έχουν δηλώσει ως εκπτωτικό κωδικό και τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορές είτε μέσω της online υπηρεσίας Click & Collect μέσω του site kfc.gr είτε μέσω της εφαρμογής KFC APP. Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση μελλοντικής/ών παραγγελίας/ιών και στο στάδιο «check out», στο πεδίο εκπτωτικά κουπόνια, θα δύναται να συμπληρώνουν τον εκπτωτικό κωδικό, που έχουν λάβει και αυτόματα η αξία του κουπονιού θα αφαιρείται από το σύνολο της παραγγελίας.
 3. Η εξαργύρωση των δωροεπιταγών και των Κουπονιών θα πρέπει να λάβει χώρα σύμφωνα με τους ανωτέρω από τις 22/11/2021 20:00 μ.μ και το αργότερο μέχρι την 30/6/2022 και ώρα 23.59 μ.μ, μετά την πάροδο της οποίας δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Διοργανώτριας για απόδοση των μη εμπροθέσμως αναζητηθέντων δωροεπιταγών.
 4. Η παραλαβή των Δώρων δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές της Διοργανώτριας.
 5. Ύστερα από την ενημέρωσή τους και αφού έχουν αποδεχθεί τα Δώρα κατά την ως άνω διαδικασία, οι νικητές θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα και στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.

 

 

 

Ευθύνη Διοργανώτριας. 

 1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 7 των παρόντων Όρων αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πολίτη ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας
 2. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν διατροφικές ή άλλες συνήθειες ή αλλεργίες των νικητών.
 3. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.
 4. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Ενέργεια ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.
 5. Οι Συμμετέχοντες στον Ενέργεια συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.
 6. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τους όρους του Ενέργειας ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
 7. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτή το βάρος της απόδειξης), η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Ενέργεια, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Ενέργειας και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
 8. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το Δώρο του ή δεν εξαργυρώσει τις δωροεπιταγές και τα κουπόνια εντός των αναφερόμενων στους παρόντες Όρους προθεσμιών ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου ή των δωροεπιταγών και κουπονιών και αυτά παραμένουν χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.
 9. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Ενέργειας -και σε κάθε περίπτωση μετά την 30/06/2022 κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και/ή νικητών.
 10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής του Ενέργειας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση οιασδήποτε τροποποίησης στον Ιστότοπο. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
 11. Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν με την συμμετοχή τους στον Ενέργεια ή/και στα Chicken Masterclass ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση του συνόλου των παρόντων όρων, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

 

 

 

Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

  1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Ενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.
  3. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.
  4. Κατά την διάρκεια του Ενέργειας, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Ενέργεια.

Τεχνικά μέσα

 1. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 2. Η συμμετοχή στον Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Ενέργειας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής και της σελίδας «kfc.gr» και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο διαδίκτυο ή/και την σελίδα «KFC» με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Ενέργειας.
 3. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).
 4. Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Ενέργεια και ανάδειξης του νικητή.
 5. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Ενέργειας  ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης τους.
 6. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Ενέργειας ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Ενέργειας.
 7. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και με τους οποίους συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

 

 

Προσωπικά Δεδομένα

 1. Η συμμετοχή στο Ενέργεια και στα Chicken Masterclass προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) από εσάς, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια, σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), 
 2. Η εν λόγω συλλογή και επεξεργασία ΔΠΧ αφορά αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής της Ενέργεια και των Chicken Masterclass (συμμετοχή, ανακοίνωση/δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Ενέργειας για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεων της Διοργανώτριας και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της(GDPR, άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ και στ), σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 3. Εφόσον, οιοσδήποτε Συμμετέχων επιλέξει και την αποστολή ενημερωτικών mails με νέα και προσφορές η σχετική συλλογή και επεξεργασία ΔΠΧ θα αφορά και την εν λόγω αποστολή ενημερωτικών mails με νέα και προσφορές
 4. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια είναι: 

 

Α) Για τους Συμμετέχοντες: Όνομα, Επώνυμο, Email, Κινητό τηλέφωνο,  user name, password.

β) Για τους νικητές: πλέον των ανωτέρω, ημερομηνία γέννησης.

 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στην Ενέργεια ή/και στα Chicken Masterclass.

 1. Τα ως άνω ΔΠΧ θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Τα ΔΠΧ των Συμμετεχόντων θα μεταβιβάζονται από τη Διοργανώτρια στη δικαιοπάροχο αυτής εταιρεία με την επωνυμία «KFC Europe Sarl», η οποία εδρεύει στη Λωζάνη της Ελβετίας, διεύθυνση Regus, Place de la Gare, 12, 1003 και εκπροσωπείται νόμιμα, και με την αποδοχή των παρόντων Όρων παρέχετε τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή σας για την εν λόγω μεταβίβαση.
 3. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 17.00, μέσω e-mail στο  info@kfc.gr . Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

 

 

 

Λοιποί όροι

 1. Η συμμετοχή στον Ενέργεια και στα Chicken Masterclass και στις σχετικές κληρώσεις προϋποθέτει και συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.
 2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας Ενέργειας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν τον Ενέργεια και τα Chicken Masterclass και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.
 3. Η εξακολούθηση της χρήσης της Ιστοσελίδας και του Ιστότοπου, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.
 4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Ενέργειας, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
 5. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών Όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.
 6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
 7. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ

 1. Μπαίνεις στο www.kfc.gr 
 2. Eπιλέγεις την υπηρεσία click & collect (παραγγελία μέσω site kfc.gr, παραλαβή από το κατάστημα), ορίζεις το κατάστημα, την ημέρα και την ώρα που θέλεις να παραλάβεις το προιόν 
 3. Πραγματοποιείς την παραγγελία συνολικού κόστους 10€ και άνω.
 4. Προχωράς σε ολοκλήρωση της παραγγελίας σου.
 5. Στο check out, στο πεδίο εκπτωτικά κουπόνια, θα βρεις τον εκπτωτικό κωδικό των προϊόντων. 
 6. Πηγαίνεις στο κατάστημα που έχεις επιλέξει την ώρα και μέρα που έχεις ορίσει και παραλαμβάνεις το προιόν σου.