0

Όροι διαγωνισμού "ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ"

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ –  ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΜΕ ΔΩΡΑ: 2 ΤΥΧΕΡΟΙ ΣΤΟ FACEBOOK ΚΑΙ 3 ΤΥΧΕΡΟΙ ΣΤΟ INSTAGRAM ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΑΠΟ 1 ΓΕΥΜΑ KFC ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 
  1. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «FOOD PLUS Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Διεθνών Εστιατορίων» με τον διακριτικό τίτλο «FOOD PLUS Α.Ε» (εφεξής καλουμένη η «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 250-254, , επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας Διοργανώτρια στο Facebook (https://www.facebook.com/KFC.GR) και της σελίδας της Διοργανώτριας στο Instagram (https://www.instagram.com/kfc_gr/), τον παρόντα Διαγωνισμό. (στο εξής «Διαγωνισμός») 
  2. Ο Διαγωνισμός διενεργείται με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας «FRANK AND FAME AE», (εφεξής καλουμένη η «Διαφημιστική») η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Κηφισίας αρ. 250-254.
  3. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι και διαρκώς επικαιροποιημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού (ως ορίζεται στον όρο 3.1 κατωτέρω) στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας https://kfc.gr/pages/kifisiaopening/ (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
  4. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
  5. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να επισκέπτεται τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):
  1. Δικαίωμα συμμετοχής στo Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 14o έτος της ηλικίας τους. Εάν ο Συμμετέχων είναι ανήλικος, η συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια, θα πρέπει να γίνεται από τους γονείς/κηδεμόνες ή ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού.
  2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω, καθώς και δ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 
  3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού. 
  1. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την 01/07/2021, ώρα 11:00 έως και την 04/07/2021, ώρα 23:59 (Διάρκεια).
  2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής. 
  3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας.
  4. Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να επισκέπτονται από καιρού σε καιρό τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων.

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
  1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος. 
  2. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει έως και την 04/07/2021, ώρα 23:59 να προβούν στις ενέργειες που αναφέρονται στα post που αναρτήθηκαν την 01/07/2021:
 1. στη σελίδα της Διοργανώτρια στο Facebook (https://www.facebook.com/KFC.GR), και 
 2. στο Instagram (https://www.instagram.com/kfc_gr/).

Συγκεκριμένα, ο Συμμετέχων θα πρέπει να απαντήσει με σχόλιο στην ανάρτηση στο Facebook  ή το Instagram, σύμφωνα με την περιγραφή της ανάρτησης 

(Μας πήρε λίγο, αλλά είναι γεγονός: ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ! Το περιμένατε πολλοί (και πολύ) και το ξέρουμε. Από τα πολλά comments σας. Αλήθεια, μπορείς να μαντέψεις πόσα;